English Strona G3�� Kontakt Mapa strony

Biologiczne oczyszczalnie ścieków typoszeregu MCA

 

 

Zastosowanie

 

Oczyszczalnie ścieków wykonane w całości z tworzyw sztucznych są przeznaczone do oczyszczania ścieków z domków jednorodzinnych, mieszkań, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, hoteli i małych warsztatów w miejscach, gdzie nie istnieje system kanalizacji zbiorczej. Alternatywnie można je zastosować również do oczyszczania innych ścieków zawierających zanieczyszczenia podlegające rozkładowi biologicznemu. Wysoko efektywne oczyszczanie zapewnia dotrzymanie aktualnych wymogów dotyczących jakości odprowadzanych ścieków. Ścieki oczyszczone w oczyszczalni można zrzucać bezpośrednio do zbiorników wodnych lub wykorzystać je do nawadniania.


Opis

Oczyszczalnie typu MCA są zgrzewane z półfabrykatów polipropylenowych i zostały zaprojektowane jako bezwspornikowe zbiorniki okrągłe, ewentualnie graniaste dla 50 RLM, przeznaczone do zabudowy w nieuzbrojonym terenie. Nie wymagają obetonowania, wystarczy je obsypać zagęszczonym gruntem. Przykrycie jest rozwiązane za pomocą pokrywy, po której można stąpać, w MCA 6 za pomocą lekkiej pokrywy z laminatu, w innych typach z tworzywa sztucznego z włazem wyposażonym w pokrywę umożliwiającą zamykanie i odpowietrzanie. Włazy te umożliwiają kontrolę i serwis technologiczny oczyszczalni ścieków. Oczyszczanie ścieków zostało rozwiązane jako mechaniczno--biologiczne, z wejściowym zbiornikiem początkowym służącym do oddzielania nierozpuszczonych i pływających substancji, z napowietrzaną częścią aktywną (reaktor biologiczny) i z końcowym zbiornikiem wtórnym. Źródłem sprężonego powietrza do napowietrzania części aktywnej oraz do czerpania osadu recyrkulowanego i osadu nadmiernego za pomocą pompy typu Mamut, jest w typach od MCA 6 do MCA 25, tłokowa (przeponowa) sprężarka usytuowana w oddzielnej komorze, w typach MCA 35 i MCA 50 sprężarka Rootsa z izolacją dźwiękową w pokrywie. Oczyszczalnie typu MCA działają na zasadzie długotrwałej aktywacji ze stabilizacją osadu. Regulację napowietrzania zapewnia mikroprocesor czasowy umożliwiający
ustawienie optymalnego dziennego trybu podwyższonej denitryfikacji oraz minimalne zużycie energii elektrycznej. Rozwiązanie konstrukcyjne, parametry technologiczne i sposób instalowania oczyszczalni typu MČA jest zgodne z obowiązującą normą odpowiadającą regulacjom unijnym.

Zalety

• dłuższa trwałość zbiornika i wyposażenia wewnętrznego oczyszczalni,
• wysoka sprawność oczyszczania,
• niskie koszty inwestycyjne,
• niskie koszty eksploatacyjne,
• wysoka niezawodność urządzenia,
• proste zasady eksploatacji urządzeń,
• łatwość instalacji,
• niewielka produkcja osadu stabilizowanego i możliwość jego wykorzystania jako nawozu.

Instalacja

Oczyszczalnię należy osadzić w wykopie na zbrojonej płycie fundamentowej, na której zaleca się położyć wyrównującą warstwę betonową. Grubość płyty fundamentowej powinna wynosić co najmniej 100 mm w zależności od typu oczyszczalni. Oczyszczalnię należy osadzić tak, aby dopasować doprowadzającą rurę kanalizacyjną. Po podłączeniu rurociągu doprowadzającego i odprowadzającego oczyszczalnię należy obsypać przesiewaną ziemią. Ziemię należy zagęszczać w warstwach po 30 cm przy nieustannym dopełnianiu zbiornika oczyszczalni wodą. W zależności od warunków lokalnych (przede wszystkim w zależności od głębokości, w jakiej znajduje się kanalizacja), w oparciu o warunki zamówienia, wysokość oczyszczalni można zmodyfikować tak, aby po jej osadzeniu pokrywa zbiornika oczyszczalni znalazła się nad poziomem terenu. Szczegółowy opis instalacji znajduje się w warunkach technicznych dotyczących dostawy dołączonych do wyrobu.

Dane techniczne

Oczyszczalnie ścieków MCA są produkowane w siedmiu podstawowych typach wymiarowanych w zależności od obsługiwanej równoważnej liczby mieszkańców (RLM). Technologia oczyszczania została zaprojektowana zgodnie z obowiązującą normą odpowiadającą regulacjom unijnym, rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych typów opracowano na podstawie obliczeń statycznych.

Zamówienie

W zamówieniu należy podać typ oczyszczalni według liczby podłączonych mieszkańców przewidywanych do podłączenia, warunki usytuowania oczyszczalni, materiał, wymiary i głębokość położenia kanalizacji. Przykład zamówienia: Oczyszczalnie ścieków MCA 6, usytuowana na terenie nieutwardzonym, 5 m od obiektu, rury kanalizacyjne PCW DN 125, głębokość położenia kanalizacji w miejscu oczyszczalni wynosi 80 cm.

Warunki dotyczące dostawy

Oczyszczalnie są dostarczane w rozmiarach produkowanych standardowo dla każdego typu z pokrywą (na życzenie zamawiającego z możliwością jej zamykania), ze źródłem sprężonego powietrza, z komorą do osadzenia źródła sprężonego powietrza oraz króćcami do podłączenia rur kanalizacyjnych. Dostawa standardowa obejmuje sprężarkę (tłokową lub przeponową, ewentualnie pompę próżniową Rootsa z izolacją dźwiękową w pokrywie, w typach MCA 35 i MCA 50), kabel połączeniowy z wtyczką i wyłącznik zegarowy (przerywacz), które podłącza samodzielnie odbiorca (MCA 6 i MCA 10). W wersji dostawy ponadstandardowej znajduje się jednostka sterująca do oddzielnego zabezpieczenia i regulacji ruchu oczyszczalni uzupełniona zaworem solenoidowym (MCA 6 i MCA 10“, MCA 16 do MCA 50). Termin dostawy to 4 tygodnie od otrzymania zamówienia lub według umowy.

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny dla korpusu zgrzewanego z tworzywa sztucznego wynosi 10 lat od dnia następującego po dniu realizacji dostawy. Za dzień dokonania dostawy uważany jest dzień przekazania oczyszczalni ścieków odbiorcy. Okres gwarancyjny wbudowanych urządzeń mechanicznych i elektrycznych poddostawców jest określony przez producentów i dostawców tych elementów. Serwis wyrobu i naprawy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia producent.

 

 

Biologiczne oczyszczalnie ścieków EKOKOM

 

Typoszereg od 100 do 2 000 RLM

Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna jest przeznaczona do oczyszczania ścieków komunalnych i ścieków przemysłowych zawierających zanieczyszczenia ulegające rozkładowi biologicznemu

Zastosowanie

Oczyszczalnie ścieków typu EKOKOM to oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne przeznaczone do czyszczania ścieków komunalnych i niektórych ścieków przemysłowych zawierających zanieczyszczenia ulegające rozkładowi biologicznemu. Technologia oczyszczania wykorzystuje standardowe procesy oraz stosuje powszechnie dostępne urządzenia technologiczne. Podstawowy typoszereg został zaprojektowany jako proces ciągły pracujący w technologii niskoobciążonego osadu czynnego bez osadnika wstępnego z wydzieloną strefą nitryfikacji i denitryfikacji. Oczyszczalnie instalowane są w blokach technologicznych. Blok technologiczny składa się zawsze z podstawowych procesów oczyszczania:
• mechaniczne oczyszczanie wstępne
• komora osadu czynnego z wydzieloną strefami denitryfikacji i nitryfikacji
• osadnik osadu nadmiernego (osadnik wtórny)
• zbiornik do czasowego magazynowania osadu nadmiernego (komora stabilizacji osadu nadmiernego)

W uzasadnionych przypadkach w zależności od właściwości ścieków powyżej podany podstawowy układ  technologiczny jest uzupełniany o zbiornik wyrównawczy i homogenizacyjny oraz osadnik wstępny. W małych oczyszczalniach ścieków może być celowe, w zależności od właściwości ścieków, wspólna stabilizacja i magazynowanie osadu wstępnego z osadem nadmiernym powstającym w procesie oczyszczania. Parametry obciążenia hydraulicznego dla ścieków komunalnych są bilansowane z uwzględnieniem jednostkowej produkcji ścieków na poziomie 130 l/mieszkańca/doba. Parametry technologiczne zaprojektowano na obciążenie ładunku w przeliczeniu na równoważną liczbę mieszkańców (RLM) co jest zgodnie z regulacjami polskimi i europejskimi. Rzeczywista liczba mieszkańców podłączonych do oczyszczalni na ogół stanowi 70-80 % równoważnej liczby mieszkańców. Przepustowość
oczyszczalni ścieków przemysłowych odpowiada wielkości obciążenia oczyszczalni ścieków ładunkiem substancji zanieczyszczających 

Opis działania podstawowego układu technologicznego oczyszczalni ścieków

Ścieki dopływają grawitacyjnie lub są pompowane pompą rozdrabniającą do części mechanicznej oczyszczalni ścieków. Oczyszczanie mechaniczne ma na celu przede wszystkim ochronę innych obiektów oczyszczalni ścieków przed większymi zanieczyszczeniami a równocześnie wydzielenie frakcji stałych przed wprowadzeniem ścieków do części biologicznej oczyszczalni. W oczyszczalniach o mniejszej przepustowości (do około 300 RLM) zanieczyszczenia stałe są wydzielane za pomocą krat ręcznych wraz osadnikiem wstępnym. W większych oczyszczalniach ścieków używa się krat mechanicznych uzupełnionych ewentualnie osadnikiem wstępnym. Zabudowa piaskownika w ciągu technologicznym uzależnione jest od pochodzenia ścieków i ich odprowadzania, np. typu kanalizacji (rozdzielcza, lub ogólnospławna), oraz rodzaju ścieków (ścieki sanitarne, ścieki deszczowe, mieszane itp.). Z osadnika wstępnego woda spływa grawitacyjnie lub jest przepompowywana do oczyszczania biologicznego, które działa jako niskoobciążony długookresowy proces aktywacyjny, stabilizujący osad poprzez utlenianie. Ciecz nad osadowa przepływa do zbiornika denitryfikacyjnego gdzie dochodzi do przemieszania z osadem czynnym. Osad czynny jest przepompowywany do zbiornika denitryfikacyjnego albo z osadnika wtórnego (zwrotna recyrkulacja osadu), albo ze zbiornika nitryfikacji (recyrkulacja wewnętrzna). Odpowiednią homogenizację osadu czynnego w komorze denitryfikacji zapewnia śmigłowa pompa głębinowa. W procesie denitryfikacji dochodzi do redukcji biochemicznej azotynów i azotanów w azot lotny z możliwością
wykorzystania części sedymentu organicznego jako substratu do kompostowania. Ze zbiornika denitryfikacyjnego osad czynny spływa do zbiornika nitryfikacyjnego. W zbiorniku nitryfikacyjnym dochodzi do degradacji resztek substancji organicznych w procesie nitryfikacji oraz do utleniania amoniaku na azotyny a następnie na azotany. Homogenizację cieczy zapewnia układ napowietrzania doprowadzający pod ciśnieniem drobne pęcherzyki powietrza. Cały układ napowietrzania składa się z przewodu sprężonego powietrza, aeratorów wytwarzających drobne pęcherzyki powietrza i dmuchaw, których ruch jest sterowany w zależności od wyniku pomiarów ilości tlenu w procesie nitryfikacji. Zbiornik nitryfikacyjny jest wyposażony
w pompę do recyrkulacji wewnętrznej, która przepompowuje osad aktywny z powrotem do zbiornika denitryfikacyjnego. Oddzielanie osadu aktywnego przebiega w pionowym osadniku wtórnym. Oczyszczona woda przelewa się przez przelew, w kształcie zębów piły wyposażony w ścianę nurnikową, do koryta  biorczego umieszczonego pod powierzchnią wody w zbiorniku i odpływa rurociągiem odprowadzającym. Osad czynny jest z dolnej stożkowej części osadnika przepompowywany pompą mamutową lub pompą szlamową jako recyrkulat zwrotny do zbiornika denitryfikacyjnego. Rurociąg zwrotny osadu jest wyposasażony w sterowane odgałęzienie do odprowadzania osadu do osadnika wtórnego. Na rurociągu odprowadzającym wodę oczyszczoną są w wysokopojemnych oczyszczalniach ścieków zainstalowane odpowiednie urządzenia do pomiaru jej przepływu i bilansowania. Przeciążenie osadu czynnego ewentualnie nadmiar osadu wstępnego jest niwelowane w wysokopojemnych oczyszczalniach ścieków składowaniem w oddzielnej komorze stabilizacji osadu, wyposażonego w urządzenie napowietrzające, zapewniające aerobową stabilizację osadu. W małych oczyszczalniach ścieków przeciążenie osadu czynnego jest stabilizowane aerobowo, zagęszczane i składowane razem z osadem wstępnym w osadniku osadu wstępnego, wyposażonego w osadnik wtórny. Uwodniony osad czynny odprowadzany jest z powrotem do systemu oczyszczania. Źródłem sprężonego powierza jest zespół dmuchaw. W małych oczyszczalniach ścieków standardowo instaluje się jeden zespół, w większych oczyszczalniach ścieków instaluje się dwa zespoły, jeden jest eksploatowany, a drugi jest zapasowy. Moc dmuchawy może być regulowana sukcesywnie za pomocą przetwornicy częstotliwości w zależności od stężenia tlenu w zbiorniku nitryfikacyjnym, lub periodycznie mikroprocesorem. Skrzynka rozdzielcza oczyszczalni ścieków jest wyposażona w lampki sygnalizujące stan poszczególnych maszyn i urządzeń elektrycznych, możliwe jest również zdalne przekazywanie tych danych. Przedstawiony podstawowy zestaw technologiczny można zastosować do ścieków komunalnych. Dla niestandardowych ścieków, charakteryzujących się dużą nierównomiernością dobową ścieków z wysoką zawartością organicznych związków azotu i amoniaku, lub dla niektórych rodzajów ścieków przemysłowych zestaw podstawowy musi być zmodyfikowany czy też uzupełniony o inne, specyficzne elementy technologiczne jak osadniki wyrównawczy i homogenizacyjny,  selektory utleniające i beztlenowe, regeneratory osadu aktywnego, dozowniki odczynników neutralizujących, koagulantów, flokulantów, substratu pomocniczego itp. W odniesieniu do rozwiązań technicznych, oczyszczalnie ścieków do 200 RLM są wytwarzane z elementów z tworzywa sztucznego. Od wielkości 350 RLM są to budowle montowane z elementów betonowych charakterystycznych dla budowli wodnych

  
 


Jakość oczyszczonych ścieków

Poziom jakości oczyszczonych ścieków zależy od ładunku zanieczyszczeń i wielkości produkcji ścieków, oraz od zaprojektowania odpowiedniej instalacji technologicznej ich oczyszczania. Rozwiązanie technologiczne powinno zapewniać jakość oczyszczania tak, aby spełnione zostały warunki aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Poniższa tablica przedstawia orientacyjne wartości osiąganej jakości oczyszczonych standardowych ścieków komunalnych.

Specyfikacja dostawy

Kompleksowa oferta dostawy oczyszczalni ścieków EKOKOM zawiera:
• Projekt oczyszczalni ścieków włącznie z rozprowadzeniem energii elektrycznej oraz układów do pomiarów
i regulacji.
• Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych według obowiązujących przepisów prawa.
• Kompletną dostawę i montaż urządzeń technologicznych i zbiorników z tworzyw sztucznych.
• Kompleksową dostawę całej budowy, w tym części budowlanej.
• Opracowanie Regulaminu dotyczącego ruchu, rozruchu oczyszczalni ścieków, wyszkolenie obsługi.
• Nadzór techniczny w okresie 12 miesięcy od przekazania do eksploatacji.
• Rozruch próbny z jego oceną włącznie.

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny na konstrukcje urządzeń technologicznych wynosi do 36 miesięcy.
Gwarancja na urządzenia elektroniczne, instalację elektryczną i układów do pomiarów i regulacji według warunków producentów, min. 24 miesięcy. Producent zapewnia operatywnie i nieprzerwanie komplet czynności serwisowych na całym obszarze Polski.

   
 

Domowa komora czerpalna DS-C1

 

Zastosowanie

Domowe studzienki (komory czerpalne) DS-C1 są przeznaczone do gromadzenia ścieków, wód deszczowych lub gruntowych, ewentualnie innych cieczy w miejscu ich źródła oraz do ich przepompowywania do lokalnej kanalizacji. Studzienki umieszczane są pod poziomem terenu lub na podłodze piwnic i kondygnacji budynków technicznych. Dzięki ich gwarantowanej wodoszczelności przeznaczone są do zastosowania w budowlach o wysokich wymaganiach ekologicznych, przede wszystkim w miejscach o podwyższonych wymaganiach odnośnie ochrony wód gruntowych.

Opis

Studzienki są zgrzewane z półfabrykatów polipropylenowych i zostały zaprojektowane jako bezwspornikowe, tzn. są przeznaczone do osadzenia w otwartym terenie z uwzględnieniem nacisku kołowego 30 kN przy przypadkowym najechaniu pojazdu. Nie wymagają obetonowania, wystarczy je obsypać zagęszczonym gruntem. Alternatywnie wybetonować można tylko wieniec na poziomie terenu koło włazu (w przypadku wyposażenia w pokrywę żeliwną). Studzienki mają korpus w kształcie zamkniętego cylindra o ø 800 albo ø 955 mm i wysokości konstrukcyjnej 1500, 2000 i 2500 mm. W górnej części studzienki znajduje się element zwężający podstawową średnicę na właz o ø 600 mm z pokrywą.(z tworzywa sztucznego kl.     A30 lub z żeliwa kl. B125). Pod włazem, do wewnętrznej ściany studzienki zamocowana jest drabinka z tworzywa sztucznego. Studzienki są wyposażone w złączkę rurową do podłączenia rurociągu doprowadzającego o średnicy wewnętrznej zgodnej ze średnicami rur kanalizacyjnych (DN i usytuowanie złączki jest dostosowane do konkretnych warunków budowlanych). Na zamówienie odbiorcy są dostarczane również studzienki o innych wymiarach lub kształtach (graniaste,...).
Studzienki są wyposażone standardowo w zanurzeniową pompę osadu, na stałe połączoną z rurociągiem ciśnieniowym 2”. Częścią dostawy jest skrzynka rozdzielcza i elektroniczny układ sterowniczy, który umożliwia automatyczne sterowanie pompą w zależności od poziomu wody (kontrolowanego przez włącznik pływakowy) oraz dźwiękową i optyczną sygnalizację stanów eksploatacyjnych studzienki.

Zalety

• dłuższa trwałość w porównaniu ze studzienkami betonowymi, odporność na działanie wód agresywnych,
• zagwarantowana wodoszczelność (wykluczenie zanieczyszczenia środowiska przez przesiąkanie, wykluczenie przesiąkania ścieków do otoczenia),
• łatwość manipulacji przy transporcie i instalacji,
• łatwe osadzenie w wykopie bez potrzeby obetonowania, niskie koszty instalacji,
• łatwość utrzymania wnętrza (gładkie i ułatwiające czyszczenie powierzchnie ścian z tworzywa sztucznego).

Instalacja

Komorę należy osadzić na utwardzonej poziomej powierzchni (płycie betonowej, zagęszczonym podłożu żwirowym lub podłodze). Studzienkę należy osadzić tak, aby dopasować podłączane do niej przewody rurowe i złączki do podłączenia rurociągu doprowadzającego i ciśnieniowego. W przypadku instalacji pod powierzchnię terenu studzienkę w wykopie należy stopniowo obsypywać gruntem z wykopu i na bieżąco lekko zagęszczać. Przy użyciu pokrywy żeliwnej do zamknięcia włazu należy na poziomie terenu wybetonować wieniec (zob. schemat). Skrzynkę rozdzielczą i elektroniczny układ sterowniczy umieszcza się zwykle w ścianie budynku w pobliżu studzienki, podłącza się ją do listwy zaciskowej studzienki i do sieci elektrycznej zgodnie z dokumentacją dołączoną do wyrobu. Wszystkie roboty związane z instalacją studzienki polecamy zlecić fachowej firmie.

Dane techniczneObsługa i konserwacja

Eksploatacja komór czerpalnych przebiega w pełni automatycznie i nie wymaga obsługi. Utrzymanie polega na okresowym usuwaniu zanieczyszczeń mechanicznych z wnętrza studzienki, pompy i włączników pływakowych. Sprawdzać należy przede wszystkim stan instalacji elektrycznej, ustawienie położenia i sprawnego działania włączników pływakowych. Szczegółowy opis konserwacji znaleźć można w Warunkach technicznych dołączonych do wyrobu.

Zamówienie

Przykład zamówienia: domowa komora czerpalna DS-C1, V=2000 mm, D=800 mm, z podaniem wymiarów oraz układu rurociągu doprowadzającego i ciśnieniowego w rzucie poziomym i pionowym, wyposażona w pompę mułową ZENIT DG 150 M (lub alternatywnie np. w pompę SIGMA 40 GFZU), w wykonaniu trójfazowym lub jednofazowym.

Alternatywnie oferujemy wykonanie kompletnego projektu studzienki według danych podstawowych:
• maks. i min. ilość pobieranej wody (ewentualnie liczba podłączonych mieszkańców,...),
• dane o przebiegu trasy rurociągu ciśnieniowego (różnica poziomów lub wyniki pomiarów geodezyjnych), odległość transportowa, średnica istniejącego rurociągu, typ i wyposażenie w armaturę,
• właściwości przepompowywanej cieczy (ścieki domowe, zawiesiny, ścieki technologiczne
– z podaniem zawartości substancji stałych i włóknistych, gęstości, rodzaju i stężenia substancji agresywnych,...).

Gwarancja i serwis


Okres gwarancyjny dla korpusu studzienki z tworzywa sztucznego wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Na akcesoria (pompę, elementy do regulacji i sterowania oraz instalację elektryczną) udziela się gwarancji na okres 12 miesięcy od odbioru. Serwis wyrobu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia producent.

Warunki dotyczące dostawy

Studzienki można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy producent zapewni transport do miejsca przeznaczenia. Termin dostawy to 3 tygodnie od otrzymania zamówienia (lub według umowy).

Domowa studzienka do wodomierza VS-K1

 

Zastosowanie

Domowa studzienka do wodomierza jest przeznaczona do podłączenia przyłącza obiektu do sieci wodociągowej tam, gdzie wodomierza nie można umieścić wprost w budynku, lub jeżeli miejsce podłączenia przyłącza do budynku znajduje się w odległości większej niż 10 m od granicy nieruchomości.
Została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi normami i służy do umieszczenia w niej głównego zaworu przyłącza oraz wodomierza z dodatkowym zaworem. Studzienkę umieszcza się zazwyczaj na gruncie prywatnym w pobliżu granicy z działką sąsiadującą.

Opis

Studzienka jest wykonana ze zgrzewanych modułów polipropylenowych i została zaprojektowana do bezpośredniego osadzenia w gruncie z uwzględnieniem nacisku kołowego 30 kN (w przypadku najechania przez pojazd). Studzienka nie wymaga obetonowania, wystarczy ją umocnić zagęszczonym gruntem.
Studzienkę tworzy zamknięty korpus cylindryczny o ø 955 mm i wysokości konstrukcyjnej od H=1400 mm do 1600 mm. Wejście do studzienki umożliwia właz o średnicy 600 mm i wysokości 200 mm, wyposażony w pokrywę z tworzywa sztucznego, po której można stąpać. Studzienka jest wyposażona standardowo w drabinkę z tworzywa sztucznego oraz przepusty dla przewodów wodociągowych. Na indywidualne życzenie
odbiorcy można wykonać studzienkę z odmiennym umieszczeniem przepustów i ewentualnym zwiększeniem jej wymiarów gabarytowych.

Zalety

• dłuższa trwałość w porównaniu ze studzienkami betonowymi,
• zagwarantowana wodoszczelność,
• łatwość manipulacji przy transporcie i instalacji,
• łatwe osadzenie w wykopie bez potrzeby betonowania,
• niska cena zakupu.

Instalacja

Studzienka do wodomierza jest przeznaczona do umieszczenia poza trasami komunikacyjnymi (w pasach zielonych, w ogródkach przed domami itp.) do gruntu nad poziomem wody gruntowej z wykluczeniem jakiegokolwiek innego obciążenia oprócz obsypania gruntem. Osadza się w wykopie na wyrównanej powierzchni zagęszczonej warstwy żwiru lub na płycie betonowej w odległości min. 3 m od ciągu komunikacyjnego. Po osadzeniu studzienkę należy stopniowo obsypywać gruntem z wykopu i na bieżąco lekko zagęszczać. Po zasypaniu studzienka jest przygotowana do zainstalowania wodomierza i podłączenia do sieci wodociągowej (polecamy zlecić te prace fachowemu wykonawcy). W studzience wodomierza można umieścić wyłącznie przewody wodociągowe! Inne zagadnienia regulują warunki techniczne dostawy.


Dane techniczne
 Zamówienie

Przykład zamówienia: Studzienka do wodomierza o wysokości H=1500 mm z przepustem dla rurociągu ø 32 — 50 mm i pokrywą z tworzywa sztucznego, po której można stąpać, przeznaczona do osadzenia w powierzchniach nieutwardzonych z wykluczeniem ruchu pojazdów.

Warunki dotyczące dostawy

Studzienki można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy producent zapewni transport do miejsca przeznaczenia. Termin dostawy to 3 tygodnie od otrzymania zamówienia (lub według umowy).

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym zapewnia producent.

Udokumentowanie jakości

Protokół o próbie szczelności według obowiązujących przepisów. Deklaracja zgodności wydana przez producenta.

Domowa studzienka do wodomierza VS-K2

 

Zastosowanie

Domowa studzienka do wodomierza jest przeznaczona do podłączenia przyłącza obiektu do sieci wodociągowej tam, gdzie wodomierza nie można umieścić wprost w budynku, lub jeżeli miejsce podłączenia przyłącza do budynku znajduje się w odległości większej niż 10 m od granicy nieruchomości. Została zaprojektowana zgodnie z obowiązującą normą odnośnie przyłącza wody i służy do umieszczenia w niej głównego zaworu przyłącza oraz wodomierza z wraz armaturą (zawór zwrotny, odcinający). Studzienkę umieszcza się zazwyczaj w pobliżu granicy z terenem ogólnodostępnym nie prywatnym.

Opis

Studzienka jest zgrzewana z półfabrykatów polipropylenowych i została zaprojektowana jako samonośna, tzn. jest przeznaczona do osadzenia w otwartym terenie z uwzględnieniem nacisku kołowego 30 kN przy przypadkowym najechaniu pojazdu. Nie wymaga obetonowania, wystarczy ją obsypać zagęszczonym gruntem. Studzienkę tworzy zamknięty korpus cylindryczny o ø 1200 mm i wysokości konstrukcyjnej od H=1400 mm do 1800 mm. Wejście do studzienki umożliwia właz o średnicy 600 mm i wysokości 300 mm, wyposażony w pokrywę z tworzywa sztucznego, po której można stąpać. Studzienka jest wyposażona standardowo w drabinkę z tworzywa sztucznego oraz przepusty dla przewodów wodociągowych. Na indywidualne życzenie odbiorcy można wykonać studzienkę z odmiennym umieszczeniem przepustów i ewentualnym zwiększeniem jej podstawowych wymiarów.

Zalety

• dłuższa trwałość w porównaniu ze studzienkami betonowymi,
• zagwarantowana wodoszczelność,
• łatwość manipulacji przy transporcie i instalacji,
• łatwe osadzenie w wykopie bez potrzeby obetonowania,
• niskie koszty zakupu.

Instalacja

Studzienka do wodomierza jest przeznaczona do umieszczenia poza trasami komunikacyjnymi (w pasach zielonych, w ogródkach przed domami itp.) w gruncie nad poziomem wody gruntowej z wykluczeniem jakiegokolwiek innego obciążenia oprócz obsypania gruntem. Osadza się w wykopie na wyrównanej powierzchni zagęszczonej warstwy żwiru lub na płycie betonowej w odległości min. 3 m od trasy komunikacyjnej. Po osadzeniu studzienkę należy stopniowo obsypywać gruntem z wykopu i na bieżąco lekko zagęszczać. Po obsypaniu studzienka jest przygotowana do zainstalowania wodomierza i podłączenia do sieci wodociągowej (polecamy zlecić te prace fachowej firmie). W studzience do wodomierza można umieścić wyłącznie przewody wodociągowe!


Dane techniczne
 
Zamówienie

Przykład zamówienia: Studzienka do wodomierza o wysokości H=1500 mm z przepustem dla rurociągu ø 32 — 50 mm i pokrywą z tworzywa sztucznego, po której można stąpać, przeznaczona do osadzenia w powierzchniach nieutwardzonych z wykluczeniem ruchu pojazdów.

Warunki dotyczące dostawy


Studzienki można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy producent zapewni transport do miejsca przeznaczenia. Termin dostawy to 3 tygodnie od otrzymania zamówienia (lub według umowy).

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia producent.

Filtry otwarte OF-H, OF-V

 

Zastosowanie

Filtry otwarte są przeznaczone do filtrowania zawiesin powstających w procesie uzdatniania wody. Przy filtracji objętościowej (filtracja przez warstwę materiału ziarnistego), która jest stosowana w absolutnej większości procesów uzdatniania wody do picia i wody użytkowej, zawiesiny są usuwane z wody przez całą
objętość złoża filtracyjnego (warstwy materiału ziarnistego). Otwarte filtry można użyć do filtracji bezpośredniej – filtracja jest włączona jako pierwszy stopień oddzielania, albo do kolejnej filtracji - filtracja włączona jako drugi stopień oddzielania. O włączeniu filtracji jako pierwszego lub drugiego stopnia oddzielania decyduje jakość wody surowej i odpowiednie do niej zagęszczenie zawiesin powstających w procesie uzdatniania wody. Otwarte filtry można stosować jako jednowarstwowe lub wielowarstwowe, z wkładem piaskowym lub innym do odżeleziania, odmanganowiania, a także jako dodatkowy stopień oczyszczania ścieków, w przemyśle galwanicznym, elektrochemicznym, ceramicznym i w innych dziedzinach. Otwarte filtry graniaste OF-H są przeznaczone do mniejszych oczyszczalni ścieków, w których zachodzi potrzeba oszczędnego wykorzystania małej przestrzeni. Otwarte filtry cylindryczne OF-V są przystosowane dla większych obciążeń hydraulicznych i można je wykorzystać w miejscach, w których jest do dyspozycji dostateczna przestrzeń i wymagane są większe powierzchnie filtracyjne.

Opis

Otwarte filtry są zaprojektowane i wykonywane jako zbiorniki graniaste lub cylindryczne. Podstawowe wymiary ich typoszeregu przedstawia tablica. Korpus filtra jest zgrzewany z polipropylenowych elementów ściennych (filtry graniaste) lub jednorodnych płyt konstrukcyjnych (filtry cylindryczne). Chodzi o zespoły bezwspornikowe, których rozwiązanie konstrukcyjne zostało opracowane na podstawie obliczeń statycznych. Filtry osadzane są na czystej równej powierzchni, z reguły na fundamencie betonowym. Wyposażenie wewnętrzne tworzy dno pośrednie z dyszami filtracyjnymi i rynna doprowadzająca (odprowadzająca) wodę w górnej części filtra, która w fazie filtrowania służy do wprowadzania wody do wkładu filtracyjnego, a w fazie przepłukiwania do odprowadzania wody (filtratu). Podczas fazy filtrowania w zależności od rodzaju filtra są rynny doprowadzające (odprowadzające) albo zanurzone, albo woda spływa przez ich krawędź na lustro wody nad wkładem filtracyjnym. Podczas eksploatacji filtra w kierunku z góry w dół poziom wody należy utrzymać nad poziomem wkładu filtracyjnego. Dlatego w tym przypadku rurociąg odprowadzający filtrat wyposażono w klapę regulacyjną sterowaną pływakiem oraz w układ rolkowy z dźwignią stabilizującą. Do przestrzeni pod dno pośrednie filtra, wbudowane są króćce kołnierzowe umożliwiające doprowadzenie powietrza i wody do płukania złoża oraz odprowadzania filtratu. Filtrat odpływa z przestrzeni pod dnem, pośrednim rurociągiem podłączonym do zbiornika lub do następnego stopnia oczyszczania. Filtry można eksploatować również w kierunku z dołu do góry. Jako źródło powietrza technologicznego do przepłukiwania filtra używa się sprężarek i dmuchaw. Do czerpania wody płuczącej zaprojektowano pompy o wysokości tłoczenia od 12 do 15 m słupa wody z uwzględnieniem strat ciśnienia w rurociągu. Danej wielkości filtra zawsze odpowiadają średnice scalonych króćców kołnierzowych do podłączenia wody płuczącej, powietrza do przepłukiwania i odpływu filtratu.

Zalety

• Stosunkowo niski ciężar w porównaniu z filtrami stalowymi, niższe koszty zainstalowania i eksploatacji, łatwość utrzymania i manipulacji wkładem,
• nie istnieje niebezpieczeństwo korozji, długa, nieomal nieograniczona trwałość filtra,
• zastosowano materiał z atestem dla wody pitnej,
• względnie wysoka sprawność (zależna od początkowego obciążenia hydraulicznego i obciążenia substancjami zanieczyszczającymi oraz od konkretnych warunków eksploatacyjnych),
• niska energochłonność, do działania wykorzystywana jest energia potencjalna minimalnej wysokości słupa wody.

Dane techniczne

Filtry otwarte zostały zaprojektowane i są oferowane w typoszeregach w dwu wykonaniach podstawowych, wymiarowanych według wielkości powierzchni filtracyjnej. Wymiary, układ i dokładne wymiary rurociągu doprowadzającego, odprowadzającego i powietrznego można modyfikować według potrzeb
konkretnego projektu.

Instalacja

Filtry otwarte osadza się w zamkniętych pomieszczeniach przeznaczonych do uzdatniania wody, na równym podłożu, z reguły na betonowym fundamencie. Podłączyć należy rurociąg doprowadzający i odprowadzający wodę oraz rurociąg powietrzny. Filtr należy napełnić warstwą materiału filtracyjnego zgodnie z projektem. Należy zainstalować pływak i układ rolkowy z przeciwciężarem do sterowania klapą odprowadzenia filtratu. Wkład filtracyjny należy gruntownie przepłukać wodą i filtr jest przygotowany do eksploatacji.

Zamówienie

Przykład zamówienia: Otwarty filtr piaskowy cylindryczny OF-V3 do uzdatniania wody pitnej. Układ i wymiary wejść i wyjść według dołączonego szkicu.

Warunki dotyczące dostawy

Filtr można transportować zwyczajnymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć go przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy producent zapewni transport do miejsca przeznaczenia, zainstalowanie oraz przygotowanie do eksploatacji. Termin dostawy do 7 dni od otrzymania zamówienia (lub według umowy).

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny dla wyrobu (korpus filtra z tworzywa sztucznego) wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego pod warunkiem właściwego zainstalowania zgodnie z dołączonymi do wyrobu warunkami technicznymi i warunkami dotyczącymi dostawy. Ewentualne naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym zapewnia producent.

Separator sorpcyjny produktów naftowych SORP 1-R

 

Zastosowanie

Separatory sorpcyjne typu SORP 1-R to urządzenia przeznaczone do oczyszczania wód opadowych odprowadzanych z otwartych nawierzchni utwardzonych o powierzchni do 150 m2. Są one odpowiednie dla wód zanieczyszczonych trudno rozpuszczalnymi produktami naftowymi (materiałami pędnymi, olejami mineralnymi, ...), z niewielką zawartością zanieczyszczeń mechanicznych i innych substancji nierozpuszczalnych, np. z otwartych parkingów, powierzchni postojowych i placów manewrowych, garaży, stacji obsługi samochodów, stacji sprężarek itp..

Opis

Separatory sorpcyjne składają się z podstawowego zbiornika cylindrycznego, do którego jest włożony wyjmowany kosz z wkładem sorpcyjnym i kosz osadu do wychwytywania osadów i zanieczyszczeń pływających. Dostarczane są w dwu wariantach wykonania, z dopływem poziomym, do podłączenia poziomego rurociągu kolektora wody deszczowej, albo z dopływem pionowym do podłączenia bezpośrednio pod rurą spustową wody deszczowej. Właściwy separator z tworzywa sztucznego jest w całości zgrzewany z wygiętych płyt polipropylenowych. Jedynie kosz osadu separatora ze względu na zwiększenie masy jest wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo. Dostęp do separatora podczas konserwacji jest możliwy po wyjęciu kratki wpustu wody deszczowej i osłony nadającej kierunek (wykonanie z dopływem pionowym) albo po zdjęciu pokrywy z tworzywa sztucznego, ewentualnie pokrywy żeliwnej o średnicy ø 600 mm (wykonanie z dopływem poziomym).

Zalety

• urządzenie kompletne, z wyposażeniem, do zabudowy,
• wysoka sprawność oddzielania,
• zagwarantowana wodoszczelność i trwałość urządzenia,
• łatwość manipulacji przy transporcie i instalacji,
• osadzenie w wykopie bez potrzeby obetonowania, co obniża koszty instalacji,
• małe wymagania odnośnie konserwacji i eksploatacji.


Instalacja

Podstawowy zbiornik separatora osadza się w wykopie na betonowej płycie fundamentowej. Po wypoziomowaniu i podłączeniu do kanalizacji należy zbiornik obsypać ziemią lub obetonować zgodnie z projektem. Przy wykonaniu z dopływem pionowym lub z pokrywą żeliwną należy koło włazu do zbiornika separatora wybetonować wieniec i osadzić ramę. Po skończeniu obsypywania, ewentualnie po stwardnieniu betonu należy do zbiornika włożyć kosz z wkładem sorbentu (FIBROIL, siatka tekstylna Welt Blown, ...itp.) oraz kosz osadowy i zamknąć separator. Przed oddaniem do eksploatacji należy zbiornik separatora napełnić czystą wodą tak, aby wkład sorpcyjny był pod lustrem wody.

Parametry techniczne

Dane Podstawowe
Przepływ znamionowy 1 l/s
Przepływ maksymalny 2 l/s
Powierzchnia odwadniana (m2) < 150 m2
Maksymalne dopuszczalne zanieczyszczenie ropopochodnymi na wejściu 100 mg/l
Gwarantowane maksymalne zanieczyszczenie substancjami nie emulgowanymi na wyjściu 5 mg/l
Przewidywane zużycie sorbentu ( SNZ 1.0 mg/l) 5 kg/rok
Przewidywany okres wymiany sorbentu ( SNZ 1.0 mg/l) 6 miesięcy
Rurociąg na wejściu DN 100
Rurociąg na wyjściu DN 125
Masa całkowita 75 kg

Obsługa i konserwacja

Użyte materiały zapewniają szczelność i długotrwałość urządzenia praktycznie bez konserwacji. Urządzenie tylko okresowo należy kontrolować i czyścić w związku z wymianami wkładów sorpcyjnych. Terminy kontroli i czyszczenia są zależne od obciążenia zanieczyszczeniami odwadnianej powierzchni i należy je określić na podstawie ruchu próbnego.
Zalecane terminy kontroli i czyszczenia:
• 1 x na miesiąc - kontrola i czyszczenie kosza osadu
• 1 x na 6 miesięcy - kontrola, ewentualnie wymiana wkładu orpcyjnego po wyczyszczeniu kosza osadowego. Zanieczyszczony sorbent po odsączeniu wody włożyć do szczelnego naczynia lub worka plastikowego.
• 1 x w roku – wyczyszczenie dna zbiornika podstawowego separatora od drobnych osadów po przepompowaniu całej zawartości separatora, np. za pomocą pompy mułowej, ...itp. W przypadku, że przy kontroli stwierdzono warstwę produktów naftowych na powierzchni wody, należy koniecznie usunąć ją za pomocą naczynia zbiorczego z uchwytem lub sorpcyjnego materiału włókienniczego (tkaniny), którą rozłożyć należy na powierzchni wody (po jej nasyceniu i odsączeniu nadmiaru wody należy zebrać produkty ropopochodne do odpowiedniego pojemnika).

Unieszkodliwianie odpadów

Unieszkodliwianie odpadów zanieczyszczonych produktami naftowymi, tzn. wkładu sorpcyjnego, ścieków , osadu z separatora oraz oddzielonych w nim produktów naftowych zapewniają wyspecjalizowane firmy.

Zamówienie

W zamówieniu należy podać typ separatora (wykonanie), ewentualnie wielkość odwadnianej powierzchni oraz inne wymagania (usytuowanie, pokrywa żeliwna, itp…).

Warunki dotyczące dostawy

Separatory można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na życzenie odbiorcy wyłączny przedstawiciel zapewni transport do miejsca przeznaczenia. Termin dostawy to 7 dni od otrzymania zamówienia (lub według umowy).

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny dla korpusu zbiornika z tworzywa sztucznego wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia przedstawiciel. Firma INSTALEKO Sp. z o.o. dostarcza również zapasowe wkłady sorpcyjne.

Separatory ropopochodnych typoszereg SAN x-R

 

Zastosowanie

Separatory ropopochodnych typoszeregu SAN x-R są przeznaczone do oczyszczania wód opadowych odprowadzanych z ciągów komunikacyjnych i otwartych powierzchni utwardzonych, oraz ścieków zanieczyszczonych produktami naftowymi o gęstości mniejszej od wody do 0,95g.cm-3 (benzyny, olej napędowy, oleje, itp.). Separatory zostały zaprojektowane i skonstruowane zgodnie z obowiązującymi normami odnośnie oczyszczania ścieków zawierających produkty ropopochodne z uwzględnieniem przepisów prawnych odpowiadających regulacjom unijnym.

Opis

W wykonaniu standardowym produkowane są 4 typoszeregi z których każdy, według wewnętrznej konstrukcji obejmuje 11 wielkości o maksymalnym przepływie znamionowym 100 l. s-1. Separatory SAN x-R tworzą zbiorniki zgrzewane z konstrukcyjnych elementów ściennych wykonanych z polipropylenu integralnego. Separatory w wykonaniu podziemnym produkowane są jako bezwspornikowe obsypywane ziemią (do wielkości NS 30) lub przeznaczone do obetonowania (powierzchnie pod obciążeniem, w wodzie gruntowej lub wielkości powyżej NS 30). W wykonaniu naziemnym produkowane są separatory bezwspornikowe z odpowiednimi modyfikacjami konstrukcyjnymi. Separatory dostarczane są jako otwarte, przy czym ich ewentualne przykrycie jest rozwiązane wykonaniem budowlanym, albo przykryte zdejmowanymi pokrywami po których można stąpać nad poszczególnymi częściami funkcyjnymi separatora. Pokrywy te służą do odprowadzania osadu i oddzielonych produktów naftowych z komory osadowej, do wyjmowania i czyszczenia wkładu filtra koalescencyjnego oraz do wymiany wkładu filtra sorpcyjnego. Proces technologiczny oczyszczania zanieczyszczonych wód ma trzy fazy podstawowe:
• oddzielanie grawitacyjne substancji zawieszonych i wolnej fazy produktów naftowych,
• intensywne oddzielanie produktów naftowych w filtrze koalescencyjnym,
• doczyszczanie sorpcji w filtrze sorpcyjnym z wykorzystaniem adsorpcji dynamicznej.
Według zamówienia dotyczącego maksymalnego stopnia zanieczyszczenia na wyjściu można wyeliminować trzeci stopień fazy podstawowej. Separatory wyposażone są w automatyczne zawory na wyjściu, zapobiegające wyciekaniu substancji ropopochodnych oraz sygnalizatorem alarmowym zgłaszającym konieczność odprowadzenia sorbentu z separatora. Separatory mogą być wyposażone w przelew wody umieszczony przed filtrem sorpcyjnym do obejścia części doprowadzanej wody przy gwałtownych opadach atmosferycznych, kiedy poziom zanieczyszczeń ze względu na ich rozrzedzenie jest
minimalny.

Instalacja

Proces oraz zasady instalacji zawiera pakiet „ Dokumentacji technicznej”. Właściwe rozwiązania budowlane, lokalizację i sposób instalacji separatorów typu SAN x - R zawiera odpowiednia dokumentacja projektowa uwzględniająca konkretne warunki ich implementacji. Instalację separatorów powinna wykonać firma z odpowiednimi kwalifikacjami.

Obsługa i konserwacja

Eksploatacja urządzenia oraz zabiegi dotyczące obsługi i konserwacji separatorów wraz z harmonogramem ich realizacji zawartymi w dokumentacji „Dane techniczne dostawy“ są zgodne z przepisami prawnymi i odpowiadają regulacjom unijnym.

Zamówienie

Formularze zamówień, ewentualnie projekty seperatorów, znajdują się w dziale handlowym lub na naszych stronach internetowych.

Warunki dotyczące dostawy

Separatory można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na życzenie odbiorcy producent zapewni transport do miejsca przeznaczenia, projekt i kompleksowe zainstalowanie separatora z robotami budowlanymi włącznie. Termin dostawy wynosi od 3 do 7 dni (w zależności od wielkości) od otrzymania zamówienia lub według umowy.

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny dla separatora z tworzywa sztucznego wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Ewentualne naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia producent.

 

Separatory tłuszczów EOT

 

Zastosowanie

Separatory EOT są przeznaczone do usuwania nieemulgowanych tłuszczów roślinnych i zwierzęcych ze ścieków przed ich zrzutem do kanalizacji lub do kolejnego stopnia oczyszczania (np. w domowej oczyszczalni ścieków). Używane są jako wyposażenie zakładów produkcyjnych, gdzie dochodzi do przekroczenia limitu stężenia tłuszczów w ściekach i wymagana jest ochrona sieci kanalizacyjnej oraz urządzeń oczyszczających przed osadzaniem tłuszczy, tzn. przede wszystkim w dużych stołówkach, restauracjach, hotelach i wytwórniach produktów spożywczych. Do separatora tłuszczów nie należy nigdy doprowadzać innych ścieków powstających w danym obiekcie! Przed dopływem do separatora należy uprzednio usunąć grube zanieczyszczenia mechaniczne, które powodowały by nadmierne zamulanie wnętrza urządzenia i zwiększały wymagania związane z jego utrzymaniem.

Opis

Separator tworzy wodoszczelny zbiornik w całości zgrzewany z płyt lub elementów konstrukcyjnych (przy większych wymiarach) z polipropylenu, rozdzielony ścianami działowymi na poszczególne przestrzenie robocze – osadową, oddzielającą i magazynującą wychwycony tłuszcz. Projekt separatorów został opracowany zgodnie z normą DIN 4040. Separatory są produkowane w dwu podstawowych wykonaniach, a mianowicie do osadzenia na podłodze pomieszczeń (pomieszczania w suterynie, piwnicach itp.) lub do osadzenia w terenie (zabudowa na ciągu kanalizacyjnym poza obrębem budynku, bezpośrednio w terenie). Ich konstrukcja pozwala osadzać je na betonowej płycie fundamentowej i bezpośrednio obsypać materiałem obojętnym bez obetonowania, (jeżeli separator jest umieszczony w pasie zieleni i nad poziomem wody gruntowej i nie jest obciążony ruchem pojazdów). Dopływ i odpływ wody ściekowej jest dopasowany do podłączenia rurociągów od ø 110 mm do ø 160 mm (według wielkości separatora i wymagania odbiorcy). Separator można odpowietrzać za pomocą rury PP umieszczonej nad poziomem ścieków w separatorze. Ścieki (pozbawione grubych zanieczyszczeń mechanicznych) z zawartością tłuszczów są po wejściu do separatora pozbawiane drobnych zanieczyszczeń mechanicznych, które osadzają się na dnie pierwszej komory oddzielonej ścianą nurnikową oraz nadmiaru tłuszczów lżejszych od wody, które zgromadzą się na powierzchni wody (razem z ewentualnymi innymi zanieczyszczeniami pływającymi). Wstępnie oczyszczone ścieki  przepływają pod ścianą nurnikową do drugiej komory, gdzie dzięki ochładzaniu przebiega dalszy ciąg oddzielania grawitacyjnego oraz dochodzi do oddzielenia resztek tłuszczów pływających. Stężenie tłuszczów na odpływie z separatora odpowiada wymogom dotyczącym jakości ścieków odprowadzanych do lokalnej sieci kanalizacyjnej lub do oczyszczalni lokalnej/przydomowej.

Zalety

• zastosowanie materiałów nie podlegających korozji
• wysoka sprawność usuwania tłuszczów, odprowadzane ścieki nie powodują „zarastania” rur kanalizacyjnych cząstkami tłuszczu
• minimalne wymagania dotyczące obsługi i konserwacji
• niskie koszty zakupu i koszty eksploatacyjne

Instalacja

Separatory można umieścić w budynku i poza nim bezpośrednio w terenie.

Instalacja w budynku:

Separator EOT należy umieścić jak najbliżej źródła zanieczyszczeń na równym podłożu. Producent zaleca wyrównanie nierówności podłoża. Należy podłączyć rurociąg doprowadzający i odprowadzający do kanalizacji, alternatywnie podłączyć rurę odpowietrzającą. Po wykonaniu tych czynności separator jest przygotowany do eksploatacji można do niego doprowadzić ścieki.

Instalacja w terenie:

Separator EOT należy umieścić poza budynkiem w wykopie na żelbetowej płycie fundamentowej, podłączyć do kanalizacji (nie zamieniając dopływu z odpływem!). Zbiornik należy obsypać materiałem obojętnym. W przypadku umieszczenia w terenie utwardzonym, po którym mogą poruszać się pojazdy, lub przy osadzeniu pod maks. poziomem wody gruntowej zbiornik należy częściowo bądź zupełnie obetonować. Szczegółowy opis instalacji znaleźć można w dołączanych do wyrobu Warunkach technicznych. Sposób uruchomienia jest taki sam jak przy instalacji w budynku.

Dane techniczne

 


Obsługa i konserwacja

Poprawne działanie separatora zapewnia jego regularna kontrola i czyszczenie. Użytkownik powinien w regularnych okresach czasu zapewnić ręczne usunięcie oddzielonego tłuszczu z powierzchni obu komór oraz osadu ściekowego z dna obu komór po wypompowaniu całej objętości ścieków za pomocą pompy mułowej (a w wielkoobjętościowych separatorach za pomocą wozu asenizacyjnego). Ilość zabiegów konserwatorskich jest zależna od ilości ścieków, stopnia i rodzaju zanieczyszczeń oraz od innych parametrów eksploatacyjnych. Należy dokonać obserwacji podczas ruchu próbnego i uzupełnić w regulaminie dotyczącym eksploatacji urządzenia. (usuwanie tłuszczu odbywa się zwykle 1x na 3-5 tygodni, usuwanie mułu i czyszczenie wnętrza separatora 1x na 3-6 miesięcy).

Zamówienie

Dobór odpowiedniego typu separatora zależy od ilości odprowadzanych ścieków (przepływ dzienny), właściwości wszystkich zanieczyszczeń, temperatury wody oraz warunków instalacji. Orientacyjnie można wychodzić z ilości porcji jedzenia wyprodukowanych dziennie, bądź ze zmierzonego dziennego zużycia wody w danej wytwórni. Jeżeli ścieki są zazwyczaj ciepłe (ponad 40 °C), należy wybrać separator o stopień większy od tego, który byłby odpowiedni według ustalonego przepływu.

Przykład zamówienia

Separator tłuszczu EOT-1 do umieszczenia w wolnym terenie, gdzie nie będzie obciążany pojazdami, nad poziomem wody gruntowej, z podłączeniem do kanalizacji z rur PCW ø 110 mm

Alternatywnie oferujemy opracowanie projektu właściwego typu separatora oraz jego instalację na podstawie danych o producencie ścieków przekazanych przez zamawiającego Warunki dotyczące dostawy
Separatory można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy producent zapewni transport do miejsca przeznaczenia. Termin dostawy to 7 dni od otrzymania zamówienia (lub według umowy).

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny dla wyrobu wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia producent.
 

Studzienka czerpalna typu STK do pracy w ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej

 

Zastosowanie

Studzienki kanalizacji ciśnieniowej służące do czerpania są elementem ciśnieniowego systemu kanalizacyjnego, wymagającego mniejszych nakładów inwestycyjnych w porównaniu z kanalizacją grawitacyjną. System ten umożliwia właścicielom posesji odprowadzanie ich ścieków wspólnym systemem kanalizacyjnym, który ma najniższe koszty eksploatacyjne. Ścieki z terenu całej gminy są odprowadzane do grupowej oczyszczalni ścieków. To rozwiązanie można wykorzystać również tam, gdzie niekorzystne ukształtowanie terenu uniemożliwia wybudowanie lokalnej grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej. Studzienki służące do czerpania instalowane są jako początkowy element ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej. Służą zwykle jednemu użytkownikowi (jednemu obiektowi budowlanemu) i z reguły umieszczane są na jego posesji. Alternatywnie można jedną studzienkę wykorzystać nawet dla dwu lub trzech obiektów, ewentualnie w systemie sieci kanalizacyjnej umieścić studzienkę zbiorczego odbioru ścieków. Studzienkę służącą do przepompowywania ścieków osadza się pod poziomem terenu jak najbliżej obiektu, któremu służy. Każda studzienka jest wyposażona we własną skrzynkę rozdzielczą instalacji elektrycznej. Zasilanie prądem elektrycznym może być z przyłącza domowego na koszt właściciela albo z sieci lokalnej. Dzięki ich
gwarantowanej wodoszczelności przeznaczone są do zastosowania w budowlach o wysokich wymaganiach ekologicznych, przede wszystkim w miejscach z podwyższonymi wymaganiami dotyczącymi ochrony wód gruntowych.

Opis

Studzienki są zgrzewane z półfabrykatów polipropylenowych i zostały zaprojektowane albo w wykonaniu samonośnym z wykluczeniem możliwości obciążenia pojazdami, albo w wykonaniu przeznaczonym do obetonowania z uwzględnieniem obciążenia pojazdami (drogi, parkingi). W wykonaniu z wykluczeniem możliwości obciążenia pojazdami studzienkę tworzy korpus cylindryczny o ø 800 bądź ø 955 mm z obwodowymi żebrami usztywniającymi, który w górnej części ma stożkowate zwężenie zakończone włazem
zamkniętym pokrywą z tworzywa sztucznego, lub pokrywą żeliwną klasy A30 bądź B125 według normy EN 124. W wykonaniu uwzględniającym obciążenie pojazdami studzienkę tworzy równy (nie zwężony) korpus cylindryczny o ø 800 bądź ø 995 mm z pionowymi żebrami usztywniającymi. Dno studzienki jest przystosowane do wypełnienia warstwą betonową o grubości 20 cm, korpus studzienki obetonowywuje się na całej wysokości. Strop wykonany jest z płyty betonowej (prefabrykat) z otworem ø 600 mm. Na poziomie terenu osadza się ciężką pokrywę żeliwną klasy 400 z ramą. Ten typ studzienki można instalować nawet w miejscach, gdzie poziom wody gruntowej znajduje się nad dolną krawędzią fundamentu. Na zamówienie, pod włazem do studzienki, można umieścić na ścianie wewnętrznej drabinkę z tworzywa sztucznego. Studzienki STK standardowo wyposażone są w pompę mułową z rozdrabniaczem SIGMA 1 ¼” EFRU z przewodem ciśnieniowym wyposażonym w kulowy klapowy zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa oraz zawór zamykający z tworzywa sztucznego. W pełni automatyczne sterowanie pompą w zależności od poziomu wody zapewniają czujniki poziomu i jednostka sterownicza sygnalizująca optycznie i akustycznie stany eksploatacyjne studzienki. Na zamówienie dostarczane są tzw. studzienki zbiorczego gromadzenia ściekow, które mogą służyć większej liczbie obiektów, lub jako miejsca zbiorcze sieci w trudnym terenie przy dużych odległościach. Standardowe wymiary takiej studzienki wynoszą ø 1900 mm i wysokość 2500 mm.

Zalety

• dłuższa trwałość w porównaniu ze studzienkami z betonu, odporność na działanie ścieków i wód agresywnych,
• zagwarantowana wodoszczelność (wykluczenie zanieczyszczenia środowiska przez przesiąkanie, wykluczenie przesiąkania wód gruntowych),
• łatwość manipulacji przy transporcie i instalacji,
• łatwe osadzenie w wykopie, niskie koszty instalacji,
• minimum prac związanych z konserwacją (gładka i łatwa
w czyszczeniu powierzchnia ścian z tworzywa sztucznego).

Instalacja

Studzienkę należy osadzić na płycie betonowej w położeniu dopasowanym do przewodów. Podłączenia rurociągu doprowadzającego i rurociągu ciśnieniowego wykonuje się za pomocą złączek rurowych studzienki. Przy osadzaniu studzienek z wykluczeniem możliwości obciążenia pojazdami należy obsypać ziemią w wykopie i na bieżąco zagęszczać. W razie instalowania lekkiej pokrywy żeliwnej (kl. B 125) do zamykania włazu studzienki należy obetonować jego ramę. Przy zabudowie z uwzględnieniem obciążenia pojazdami należy obetonować całą studzienkę oraz przykryć ciężką płytą z ciężką pokrywą żeliwną klasy D 450. Jednostka sterująca przepompowywaniem umieszczona jest zazwyczaj na ścianie budynku w pobliżu studzienki w odległości do 10 m od niej. Kable do podłączenia pompy i wyłączników pływakowych należy chronić rurą osłonową.

Dane techniczne

Parametry pomp
Typ Q (l / s) H maks. (m) P (kW) U (V, Hz)
SIGMA 1/1/4” EFRU 0,7 50 1,1 380
ORCUT TES 160 4 31 2,55 380

Obsługa i konserwacja

Eksploatację studzienek kanalizacji ciśnieniowej zapewnia inwestor lub użytkownik ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej. Eksploatacja przebiega automatycznie i bez stałej obsługi. Konserwacja polega na okresowej kontroli pomp i czujników poziomu oraz ewentualnym usuwaniu zanieczyszczeń mechanicznych z wnętrza studzienki. Sprawdzić należy przede wszystkim stan instalacji elektrycznej, ustawienie położenia i sprawność działania sond do określania poziomu gromadzonych ścieków.

Zamówienie

Dostawy studzienek kanalizacji ciśnieniowej służących do czerpania realizowane są na podstawie zamówienia lub umowy kupna-sprzedaży.

Przykład zamówienia:
Studzienka czerpalna typu STK ø 955 mm, w wykonaniu z uwzględnieniem obciążenia pojazdami, oś rurociągu doprowadzającego na głębokości niezamarzającej 1200 mm, zakładany poziom wody gruntowej nad dolną krawędzią fundamentu.

Warunki dotyczące dostawy

Studzienki można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy producent zapewni transport do miejsca przeznaczenia. Termin dostawy wynosi 3 tygodnie od otrzymania zamówienia lub podpisania umowy.

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny dla korpusu studzienki z tworzywa sztucznego wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Okres gwarancyjny zabudowanych urządzeń mechanicznych i elektrycznych wyposażenia studzienki określają producenci i dostawcy tych elementów. Naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia producent.

Studzienka kanalizacji grawitacyjnej KS-G

Zastosowanie

Studzienki KS-G są przeznaczone przede wszystkim do budowy klasycznych grawitacyjnych systemów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych. Umożliwiają podłączenie przyłączy kanalizacyjnych z różnych kierunków do grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej oraz przeprowadzanie kontroli i konserwacji (czyszczenia)
systemu rurociągów. Można nimi zastąpić studzienki betonowe przy odnowie starych sieci kanalizacyjnych z rurociągami z innych materiałów (kamionka, ...). Dzięki ich gwarantowanej wodoszczelności przeznaczone są do zastosowania w rozwiązaniach o wysokich wymaganiach ekologicznych, przede wszystkim w miejscach z podwyższonymi wymaganiami dotyczącymi ochrony wód gruntowych.

Opis

Studzienki są wykonane jako zgrzewane z półfabrykatów polipropylenowych i zostały zaprojektowane jako samonośne, tzn. są przeznaczone do osadzenia w otwartym terenie z uwzględnieniem nacisku kołowego 30 kN przy przypadkowym najechaniu przez pojazd. Nie wymagają obetonowania, wystarczy je obsypać zagęszczonym gruntem. Obetonować należy je jedynie w przypadku umieszczenia w jezdni drogi kołowej
klasy odpowiadającej maksymalnemu naciskowi wynoszącemu 120 kN na jedną oś pojazdu. Alternatywnie należy wybetonować wieniec odciążający właz na poziomie terenu (w przypadku osadzania pokryw włazów odpowiedniej klasy według obowiązującej normy). Studzienki tworzą zamknięte korpusy cylindryczne zakończone u góry włazem ø 600 mm i wysokości 600 mm. Szereg standardowy wyrobów ma korpus o ø 950 mm i łączną wysokość konstrukcyjną od 1500 do 2500 mm. Wyposażone są zmiennie w 1 do 3 złączek
rurowych do podłączenia przewodów doprowadzających i jedną do podłączenia przewodu odprowadzającego, o średnicach wewnętrznych odpowiadających typowym wymiarom rur kanalizacyjnych (DN złączek i ich wzajemne położenie są dopasowywane według konkretnych wymagań budowy). Pod włazem, do ściany wewnętrznej studzienki, jest umocowana drabinka z tworzywa sztucznego, która ułatwia dostęp przy konserwacji. Właz do studzienki jest zamknięty pokrywą z tworzywa sztucznego, po której można chodzić, lub innym typem pokrywy dobranej według danego obciążenia (np. żelbetową lub żeliwną z odpowiednią ramą).

Zalety

• dłuższa trwałość w porównaniu ze studzienkami betonowymi, odporność na działanie wód agresywnych,
• zagwarantowana wodoszczelność (wykluczenie zanieczyszczenia środowiska przez przesiąkanie, wykluczenie przesiąkania zgromadzonych ścieków),
• łatwość manipulacji przy transporcie i instalacji,
• łatwe osadzenie w wykopie bez potrzeby obetonowania, minimalne koszty instalacji,
• minimum prac związanych z konserwacją (należy okresowo oczyścić dno studzienki, ściany wewnętrzne i pokrywę włącznie z ramą od zanieczyszczeń, ewentualnie spłukać strumieniem czystej wody).

Instalacja

Studzienkę należy osadzić w wykopie na płycie betonowej, ewentualnie można ją osadzić w świeżym betonie na dnie wykopu w położeniu umożliwiającym podłączenie do rurociągów. Podłączenie rurociągów doprowadzających i rurociągu odprowadzającego należy wykonać za pomocą złączek rurowych studzienki. Przestrzeń wewnętrzną studzienki należy wypełnić gęstą mieszanką betonową do poziomu osi dopływu i odpływu, w której należy uformować półokrągłe rynny między dopływami i odpływem (nadmiar betonu należy usunąć). Po stwardnieniu betonu należy korpus studzienki zamknąć osadzając górną część z włazem, połączenie uszczelnić kitem silikonowym. Następnie (po uszczelnieniu) należy studzienkę obsypać ziemią i na bieżąco umiarkowanie zagęszczać i ewentualnie wybetonować wieniec do osadzenia prefabrykowanej pokrywy z betonu lub żeliwa. Jeżeli trzeba zabezpieczyć studzienkę przed naporem wód gruntowych, należy obetonować jej część dolną ponad poziom podłączonych rurociągów.

Dane techniczne
 Zamówienie

Przykład zamówienia: Studzienka kanalizacji KS-G, V=1800 mm, z włazem VK=450 mm, z dwoma dopływami i odpływem na wysokości H=350 mm (z podaniem układu złączek rurowych w rzucie poziomym – wzajemne położenie osi) z pokrywą z tworzywa sztucznego, po której można chodzić do osadzenia w trawniku (powierzchni nieutwardzonej) z wykluczeniem ruchu pojazdów.

Warunki dotyczące dostawy

Studzienki można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy dystrybutor zapewni transport do miejsca przeznaczenia. Termin dostawy wynosi 2 tygodnie od otrzymania zamówienia (lub według umowy).

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny dla korpusu studzienki z tworzywa sztucznego wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia producent.

Studzienka zbiorcza kanalizacji podciśnieniowej KS-P1

 

Zastosowanie

Studzienki KS-P są przeznaczone przede wszystkim do budowy podciśnieniowych systemów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych. Kanalizacja podciśnieniowa jest alternatywnym sposobem kanalizowania miast, gmin i zespołów przemysłowych, przede wszystkim w miejscach, gdzie jest niedostateczne naturalne nachylenie terenu, są nieodpowiednie warunkigeologiczne z wysokim poziomem wody gruntowej, w rozproszonej zabudowie, w strefach sanitarno-ochronnych, przy sezonowej eksploatacji, przy przeszkodach na trasie kanalizacji oraz tam, gdzie należy ograniczyć roboty ziemne. Ścieki z obiektów spływają przyłączem kanalizacyjnym do studzienki zbiorczej, skąd są po jej napełnieniu automatycznie (po otwarciu zaworu podciśnieniowego) zassane do przewodu przyłączeniowego DN 50 mm, a następnie do rurociągu zbiorczego od DN 110 m do DN 220 mm. Rurociągiem tym przy wywołanym podciśnieniu ok. 0,6 bara spływają do podciśnieniowej stacji zbiorczej, skąd spływają grawitacyjnie lub są przepompowywane
do oczyszczalni ścieków.

Opis

Studzienki są wykonane jako zgrzewane z półfabrykatów polipropylenowych i zostały zaprojektowane jako samonośne, tzn. są przeznaczone do osadzenia w pasie zieleni przy ogrodzeniu (tzw. typoszereg lekki) z obsypaniem zagęszczonym gruntem, nie wymagają obetonowania. Wybetonować należy jedynie dolną część studzienki do poziomu króćca wlotowego oraz wieniec, odciążający właz na poziomie terenu. (w przypadku osadzania pokryw włazów odpowiedniej klasy według obowiązującej normy). Całkowite obetonowanie należy wykonać w przypadku osadzenia studzienki w miejscach wjazdów do garaży i na posesje, ewentualnie w miejscach zagrożonych najeżdżaniem przez pojazdy (tzw. typoszereg ciężki). Standardowy typoszereg produkowanych studzienek ma korpus o średnicy ø 600 mm, wysokość H=1100, 1300, 1600, 1800, 2000 i 2200 mm oraz standardową wysokość osi króćca wlotowego nad dnem studzienki, ewentualnie osi rurociągu odsysającego od górnej krawędzi. Studzienki mają pochyłe dno i są wyposażone w króciec wlotowy dopływu grawitacyjnego o średnicy wewnętrznej DN 150 i odsysający przewód podciśnieniowy DN 50 (bez zaworu podciśnieniowego AIRVAC 2” i rury czujnika PCW 63x2,0). Na życzenie odbiorcy można dostarczyć również studzienki o innych wymiarach, ewentualnie wyposażyć je w drabinki z tworzywa sztucznego.

Zalety

• dłuższa trwałość w porównaniu ze studzienkami betonowymi, odporność na działanie wód agresywnych,
• zagwarantowana wodoszczelność (wykluczenie zanieczyszczenia środowiska przez przesiąkanie, wykluczenie przesiąkania zgromadzonych ścieków),
• łatwość manipulacji przy transporcie i instalacji,
• łatwe osadzenie w wykopie, minimalne koszty instalacji,
• minimum prac związanych z konserwacją (należy okresowo oczyścić dno studzienki, ściany wewnętrzne i pokrywę z ramą włącznie od zanieczyszczeń mechanicznych, ewentualnie spłukać strumieniem czystej wody).

Instalacja

Studzienkę należy osadzić w wykopie na płycie betonowej (alternatywnie na zagęszczonej warstwie żwiru), ewentualnie można ją osadzić w świeżym betonie na dnie wykopu. Studzienkę należy osadzić tak, aby dopasować podłączane do niej przewody rurowe i złączki, potem podłączyć studzienkę do rurociągu doprowadzającego i podciśnieniowego oraz obetonować dolną część studzienki do poziomu króćca wlotowego. Po stwardnieniu betonu należy studzienkę zasypać ziemią i wybetonować wieniec do osadzenia pokrywy żeliwnej bądź innej pokrywy odpowiedniej klasy (np. A 30 dla powierzchni, po których mogą się poruszać wyłącznie piesi i rowerzyści, i dla powierzchni do nich podobnych, np. trawników, B 125 – chodniki, strefy dla pieszych i podobne powierzchnie, parkingi dla samochodów osobowych). Studzienki o wysokości ponad H=2000 mm i studzienki umieszczone w pasach dróg, na parkingach i porównywalnych
powierzchni utwardzonych należy obetonować na całej wysokości i wyposażyć w pokrywy min kl. D 400.

Dane techniczne
 Zamówienie

Przykład zamówienia: Studzienka zbiorcza kanalizacji podciśnieniowej KS-P1, o wysokości H=1600 mm.

Warunki dotyczące dostawy

Studzienka dostarczana jest z wbudowanym przewodem podciśnieniowym dopasowanym do montażu zaworu podciśnieniowego, na życzenie można wstawić drabinkę z tworzywa sztucznego. Studzienki można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy dystrybutor zapewni transport do miejsca przeznaczenia. Termin dostawy to 2 tygodnie od otrzymania zamówienia (lub

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny dla korpusu studzienki z tworzywa sztucznego wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia producent.

System wykorzystania wód opadowych

 

Zastosowanie

Urządzenie do wykorzystania opadowej wody deszczowej umożliwia obniżenie wydatków za wodę pitną bez obniżenia ogólnego zużycia wody w obiekcie. Wykorzystanie wody deszczowej zamiast pitnej jest korzystne przede wszystkim w następujących przypadkach:
- pranie bielizny (źródło wody miękkiej = oszczędność środków piorących),
- spłukiwanie WC,
- sprzątanie gospodarstwa domowego,
- podlewanie ogrodu,
- inne sposoby wykorzystania wody niezdatnej do picia.
 


Opis działania

Woda opadowa spływająca z dachu rurami spustowymi doprowadzana jest rurociągiem zbiorczym (zazwyczaj o średnicy 125 mm) do filtra ziemnego. Filtr został skonstruowany jako cylindryczny korpus z tworzywa sztucznego z jednym dopływem, z dwoma odpływami i siatką ze stali nierdzewnej do wyjmowania. Doprowadzona woda deszczowa pozbawiana jest w filtrze zanieczyszczeń mechanicznych i po odmuleniu doprowadzana jest do zbiornika. Zanieczyszczona woda szczątkowa, która została oddzielona w filtrze odpływa rurociągiem odprowadzającym do kanalizacji lub jest wypuszczana na wolny teren rodzimy, w który wsiąka. Zbiornik zapasowy może być podziemny – osadzony w teren, lub nadziemny – umieszczony w suterenie obiektu. Jest wyposażony w spust zabezpieczający z syfonem, którym nadmiar wody jest rurociągiem odprowadzany do kanalizacji lub na wolny teren.. Wielkość zbiornika jest dostosowana do wielkości powierzchni dachu lub zakładanego zużycia wody deszczowej (zazwyczaj wybieramy mniejszą z tych wielkości). Akumulowana woda przefiltrowana jest przepompowywana za pomocą automatycznego domowego urządzenia zaopatrującego w wodę (z naczyniem ciśnieniowym, lub z hydrostatem) umieszczonego w obiekcie. Przy różnicy poziomów ponad 8 m zbiornik należy wyposażyć w pompę zanurzeniową uzupełnioną zbiornikiem ciśnieniowym lub wyłącznikiem ciśnieniowym. W okresie braku wody deszczowej można system alternatywnie uzupełniać wodą z sieci wodociągowej bezpośrednio do zbiornika lub za pomocą automatycznej jednostki uzupełniającej.
Części składowe systemu:
a) urządzenie do filtracji wód opadowych podłączone do rur spustowych z dachu (filtr ziemny),
b) zbiornik podziemny lub nadziemny akumulujący wodę opadową w całości wykonany z tworzywa sztucznego,
c) urządzenie do przepompowywania i pobierania wody (automatyczne)
d) automatyczna jednostka uzupełniająca wodą pitną w zbiorniku w okresie braku opadów,
e) rurociągi i armatury do połączenia między sobą poszczególnych części systemu.

Uwaga! Potrzebna jest oddzielna instalacja wody deszczowej, nie można podłączyć jej do sieci wodociągowej

Części składowe systemu

a) Zbiornik w całości wykonany z tworzywa sztucznego służący do akumulacji wody deszczowej (materiał polipropylen) nadziemny lub podziemny. Zbiornik wyposażony jest w króciec do napuszczania wody i spust zabezpieczający. Pojemność zbiornika dobierana jest według wielkości i kształtu dachu lub według zakładanego zużycia wody.
b) Filtr ziemny do filtrowania wody deszczowej
c) Urządzenie do przepompowywania i pobierania wody (automatyczne) w wariantach:
- automatyczne domowe urządzenie zaopatrujące w wodę wyposażone w zbiornik ciśnieniowy z workiem, lub wyposażony w hydrostat
(wysokość zasysania 8 m),
- pompa zanurzeniowa uzupełniona zbiornikiem ciśnieniowym z workiem i wyłącznikiem ciśnieniowym.
d) Rurociągi:
- rurociąg doprowadzający PCW (zazwyczaj DN 125) gromadzoną wodę deszczową do filtra i odprowadzający zanieczyszczoną wodę szczątkową do wsiąkania w teren ewentualnie do kanalizacji,
- rurociąg PCW czystej wody z filtra do zbiornika (zazwyczaj DN 100),
- rurociąg PE od D 32 do D 50 automatycznego zasysania urządzenia zaopatrującego w wodę lub przewodu ciśnieniowego pompy zanurzeniowej wraz z armaturą do podłączenia do domowej instalacji wodociągowej.
e) Sondy do określania poziomu i jednostka sterująca.
Odmienne uzupełnienia systemu:
f) Automatyczna jednostka uzupełniająca wodę z sieci wodociągowej w okresie braku wód opadowych.
g) Rurociąg drenażowy lub studzienka drenażowa służaca do wsiąkania nadmiaru wody zanieczyszczonej oddzielonej w filtrze. Sondy
do określania poziomu i jednostka sterująca.

Przykład zamówienia

System wykorzystania wód opadowych wyposażony w filtr ziemny i cylindryczny zbiornik podziemny DS-V2 (o pojemności użytkowej 2 m3) z automatycznym urządzeniem do zaopatrzenia w wodę i systemem dodatkowego zasilania wodą z sieci wodociągowej włącznie.

Warunki dotyczące dostawy


Części składowe systemu można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy dystrybutor zapewni transport do miejsca przeznaczenia oraz wszystkie czynności związane z zainstalowaniem systemu z robotami budowlanymi włącznie. Termin dostawy wynosi 3 tygodnie od otrzymania zamówienia lub według umowy.

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny zbiornika i filtra z tworzywa sztucznego wynosi 36 miesięcy od daty odbioru przez zamawiającego. Na automatyczne urządzenie do zaopatrywania w wodę, elementy układów sterowania i regulacji oraz instalację elektryczną udziela się gwarancji na okres 12 miesięcy od odbioru. Naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym zapewnia producent.
 

Szamba  – Typoszereg ZH (graniaste)

 

Zastosowanie

Szamba te stanowią wodoszczelne, bezodpływowe zbiorniki przeznaczone do gromadzenia ścieków i wód lub różnego rodzaju odpadów ciekłych, których nie można bezpośrednio z miejsca wytwarzania odprowadzać do kanalizacji lub oczyszczać w oczyszczalni ścieków, bądź unieszkodliwiać w inny sposób.
Zawartość szamba, po osiągnięciu maksymalnego poziomu, należy wywieźć i unieszkodliwić w odpowiedni sposób, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Opis

Standardowo produkowany typoszereg obejmuje szamba o maksymalnej pojemności użytkowej 20 m3. Ponadstandardowe wielkości i rodzaje wykonań są produkowane jako nietypowe według zamówienia odbiorcy oraz indywidualnych wymogów dotyczących produkcji. Typoszereg obejmuje zbiorniki w całości wykonane ze ściennych elementów konstrukcyjnych z polipropylenu integralnego. Szamba graniaste o pojemności użytkowej 4 i 6 m3 dostarczane i instalowane są jako samonośne, obsypane ziemią, alternatywnie jako obetonowane, jeżeli wymagają tego warunki w jakich mają być zainstalowane. Szamba graniaste o pojemności powyżej 8 m3 instalowane są zawsze z obetonowaniem. Dostęp do szamba umożliwia właz rewizyjny, który służy do przepompowania zawartości szamba, jego czyszczenia i sprawdzania szczelności. W przypadku umieszczenia włazu w miejscu dostępnym publicznie powinien on zgodnie z obowiązującą normą posiadać zamykaną pokrywę. Szczelność wyrobu jest udokumentowana protokołem o próbie wodoszczelności. Przy instalacji standardowej (podłączenie do kanalizacyjnego przyłącza domowego) zbiorniki są wyposażone w króciec dopływowy o wymiarze dopasowanym do przyłącza, w innych przypadkach króciec dopływowy jest dobrany zgodnie z wymaganiami zamawiającego.
W przypadku braku odpowietrzania przestrzeni szamba przewodem doprowadzającym, szambo zostanie wyposażone w króciec umożliwiający instalację oddzielnego przewodu odpowietrzającego.

Zalety

• dłuższa trwałość w porównaniu z urządzeniami w wykonaniu z betonu,
• odporność na działanie środowiska agresywnego,
• zagwarantowana wodoszczelność wyklucza zanieczyszczenie środowiska przez przesiąkanie zawartości szamba oraz przez przesiąkanie wód gruntowych do szamba,
• łatwość manipulacji przy transporcie i instalacji,
• przy dobrych warunkach osadzenia nie ma potrzeby obetonowania, co znacznie obniża koszty instalacji,

Instalacja

Zbiornik umieszcza się zgodnie z obowiązującą normą poza obrębem budynku w wykopie na betonowej płycie fundamentowej o grubości od 100 do 150 mm (w zależności od wielkości szamba). Bezpośrednio przed osadzeniem zaleca się nanieść na płytę fundamentową cienką poziomującą warstwę cementową. Szambo należy wypoziomować. Po osadzeniu szamba i stwardnieniu warstwy fundamentowej oraz cementowej warstwy poziomującej należy szambo stopniowo wypełniać wodą, obsypywać ziemią i lekko ją zagęszczać, lub obetonowywać (zgodnie z przyjętym rozwiązaniem). Podczas obsypywania (obetonowywania) słup wody powinien być zawsze o ok. 40 cm wyżej niż materiał obsypowy (beton), aby doszło do zrównoważenia ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego. Standardowe wykonania zbiorników nie są przeznaczone do miejsc, w których występuje stale podwyższony poziom wód gruntowych. W przypadku
podwyższonego poziomu wód gruntowych (ponad krawędź płyty fundamentowej), producent dostarczy zbiornik w wykonaniu z kołnierzem służącym do częściowego obetonowania zbiornika zabezpieczającego przed naporem wód gruntowych. Wymóg dotyczący modyfikacji zbiornika do zainstalowania w miejscu występowania podwyższonego poziomu wód gruntowych należy to z góry podać w zamówieniu. Głębokość osadzenia zbiornika wynika z głębokości rurociągu kanalizacji doprowadzającej ścieki. Konkretne rozwiązanie budowlane umieszczenia i sposobu zainstalowania szamba określa odpowiednia dokumentacja projektowa uwzględniająca konkretne warunki użycia szamba Instalację szamba zaleca się powierzyć wyspecjalizowanej firmie.

Dane techniczne


Rozwiązanie konstrukcyjne korpusu szamba zostało opracowane na podstawie szczegółowych obliczeń statycznych. Inne zagadnienia dotyczące konstrukcji, położenia, zastosowania i eksploatacji szamb, regulują obowiązująca norma i odpowiednie przepisy prawne.
Dobór typu szamba i jego wielkość przy zastosowaniu w zabudowie użyteczności publicznej oblicza się zgodnie z obowiązującą normą według wzoru:
V = n . q . t [m3],
gdzie:
n – liczba mieszkańców,
q – jednostkowe średnie zużycie wody w m3/osobę/dzień (od
0,08 do 0,15 m3)
t – okres czasu opróżniania szamba w dniach

W pozostałych przypadkach potrzebną wielkość szamba określa projektant.

Pozostałe dane - zob. dołączony rysunek.

Obsługa i konserwacja

Szambo należy opróżnić po osiągnięciu w nim maksymalnego poziomu, tj. 300 mm pod poziomem pokrywy. Opróżnianie wykonuje się przez przepompowanie zawartości do cysterny samochodowej. Oprócz opróżniania zawartości szambo nie wymaga żadnej obsługi ani konserwacji.

Zamówienie

W zamówieniu należy podać typ szamba zgodnie z oferowanym typoszeregiem albo wymagania dotyczące wykonania niestandardowego, dane o warunkach posadowienia, króćcu dopływowym, właściwościach gromadzonych ścieków oraz wymagania dotyczące przewodu odpowietrzającego i zabezpieczenia przed naporem wód gruntowych.

Przykład zamówienia: Szambo typu ZH-4 (pojemność użytkowa 4 m3), umieszczone w ogrodzie na trawniku, króciec dopływowy DN 150, HN=300 mm, z zabezpieczeniem zbiornika przed naporem wód gruntowych.

Warunki dotyczące dostawy

Szamba można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy dystrybutor zapewni transport do miejsca przeznaczenia, dokumentację projektową oraz wykona wszystkie prace związane z zainstalowaniem szamba wraz z robotami budowlanymi. Termin dostawy wynosi 2 tygodnie od otrzymania zamówienia lub według umowy.

Gwarancja i serwis


Okres gwarancyjny dla korpusu szamba z tworzywa sztucznego wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia producent.

Szamba – Typoszereg ZV (cylindryczne)

 

Zastosowanie

Szamba stanowią wodoszczelne, bezodpływowe zbiorniki przeznaczone do gromadzenia ścieków lub różnego rodzaju odpadów ciekłych, których nie można odprowadzać bezpośrednio do kanalizacji ani oczyszczać w oczyszczalni ścieków, bądź unieszkodliwiać w inny sposób.
Zawartość szamba powinna być niezwłocznie wywożona i unieszkodliwiana w odpowiedni sposób, po osiągnięciu maksymalnego poziomu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Opis

Standardowo produkowany typoszereg obejmuje szamba o maksymalnej pojemności użytkowej 15 m3. Szamba o ponadstandardowych wielkościach i rodzajach wykonań są produkowane jako nietypowe według zamówienia odbiorcy oraz indywidualnych wymogów dotyczących wykonania. Typoszereg obejmuje zbiorniki w całości wykonane ze ściennych elementów konstrukcyjnych z polipropylenu homogenicznego.
Szamba cylindryczne w całym zakresie typoszeregu dostarczane i instalowane są jako samonośne, obsypane ziemią, alternatywnie jako obetonowane, jeżeli wymagają tego warunki, w jakich mają być zainstalowane. Dostęp do szamba umożliwia właz rewizyjny ø 600 mm, który służy do przepompowania zawartości szamba, do jego czyszczenia i sprawdzania szczelności. W przypadku umieszczenia włazu w miejscu dostępnym publicznie powinien on zgodnie z obowiązującą normą posiadać zamykaną pokrywę. Szczelność wyrobu jest udokumentowana protokołem o próbie wodoszczelności. Przy użyciu standardowym (podłączenie do kanalizacyjnego przyłącza domowego) zbiorniki są wyposażone w króciec dopływowy o wymiarze dopasowanym do przyłącza, w innych przypadkach króciec dopływowy jest dobrany w zależności od potrzeb i wymagań zamawiającego. W przypadku braku odpowietrzania szamba przewodem doprowadzającym, szambo zostanie wyposażone w króciec umożliwiający instalację oddzielnego przewodu odpowietrzającego.

Zalety

• dłuższa trwałość w porównaniu z wykonaniem betonowym
• odporność na działanie środowiska agresywnego, zarówno względem wody gruntowej, jak i zawartości szamba (w przypadku niektórych ścieków bądź odpadów ciekłych),
• zagwarantowana wodoszczelność wyklucza zanieczyszczenie środowiska przez przesiąkanie zawartości z szamba oraz przed przesiąkaniem wód gruntowych do szamba),
• łatwość manipulacji przy transporcie i instalacji,
• przy dobrych warunkach osadzenia nie ma potrzeby obetonowania, co znacznie obniża koszty instalacji.

Instalacja

Zbiornik umieszcza się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, poza obrębem budynku w wykopie na betonowej płycie fundamentowej o grubości od 100 do 150 mm (w zależności od wielkości szamba). Bezpośrednio przed osadzeniem zaleca się nanieść na płytę fundamentową cienką poziomującą warstwę
cementową. Szambo należy wypoziomować. Po osadzeniu szamba i stwardnieniu warstwy fundamentowej oraz cementowej warstwy poziomującej należy szambo stopniowo wypełniać wodą, obsypywać ziemią i lekko ją zagęszczać, lub obetonowywać (zgodnie z przyjętym rozwiązaniem). Podczas obsypywania (obetonowywania) poziom wody powinien być zawsze o ok. 40 cm wyżej niż materiał obsypowy (beton), aby doszło do zrównoważenia ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego. Standardowe wykonania zbiorników nie są przeznaczone do miejsc, w których występuje stale podwyższony poziom wody gruntowej. W przypadku podwyższonego poziomu wody gruntowej (ponad krawędź płyty fundamentowej), producent dostarczy zbiornik w wykonaniu z kołnierzem służącym do częściowego obetonowania zbiornika przeciw naporowi wód gruntowych. Wymóg dotyczący modyfikacji zbiornika do zainstalowania w miejscu ystępowania podwyższonego poziomu wód gruntowych należy z góry podać w zamówieniu. Głębokość osadzenia zbiornika wynika z głębokości rurociągu kanalizacji doprowadzającej ścieki. Konkretne rozwiązanie budowlane umieszczenia i sposobu zainstalowania szamba określa odpowiednia dokumentacja projektowa uwzględniająca konkretne warunki użycia szamba Zainstalowanie szamba radzimy zlecić fachowej firmie

Dane techniczne

Rozwiązanie konstrukcyjne korpusu szamba zostało opracowane na podstawie szczegółowych obliczeń statycznych. Inne zagadnienia dotyczące konstrukcji, położenia, zastosowania i eksploatacji szamb, reguluje norma i odpowiednie przepisy
prawne.
Dobór typu szamba i jego wielkość przy zastosowaniu w zabudowie użyteczności publicznej oblicza się według wzoru:
V = n . q . t [m3],
gdzie:
n – liczba mieszkańców,
q – jednostkowe średnie zużycie wody w m3/osobę/dzień (od
0,08 do 0,15 m3)
t – czas zatrzymania w dniach (okres opróżniania szamba)

W pozostałych przypadkach zastosowania potrzebną wielkość szamba określa projektant.

Obsługa i konserwacja

Szambo należy opróżnić po osiągnięciu w nim maksymalnego poziomu, tj. 300 mm pod poziomem pokrywy. Opróżnianie wykonuje się przez przepompowanie zawartości do wozu asenizacyjnego. Oprócz opróżniania zawartości szambo nie wymaga żadnej obsługi ani konserwacji.

Zamówienie

W zamówieniu należy podać typ szamba zgodnie z oferowanym typoszeregiem albo wymagania dotyczące wykonania niestandardowego, dane o warunkach posadowienia oraz parametrach króćca dopływowego, właściwościach gromadzonych ścieków, wymagania dotyczące przewodu odpowietrzającego oraz zabezpieczenia przed naporem wód gruntowych. Przykład zamówienia: Szambo typu ZV-4 (pojemność użytkowa 4 m3), umieszczone poza ciągiem pieszo – jezdnym (trawnik w ogrodzie), króciec dopływowy DN 150, HN=300 mm. Wykonanie z zabezpieczeniem zbiornika przed naporem wód gruntowych.

Warunki dotyczące dostawy

Szamba można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy dystrybutor zapewni transport do miejsca przeznaczenia. Dostarczy dokumentację projektową oraz może wykonać prace związane z zainstalowaniem szamba i robotami budowlanymi włącznie. Termin dostawy to 2 tygodnie od otrzymania zamówienia lub według umowy.

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny dla korpusu szamba z tworzywa sztucznego wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia producent.

Szambo cylindryczne z tworzywa sztucznego BS-V do biologicznego podczyszczania ścieków

 

Zastosowanie

Szambo jest urządzeniem do biologicznego podczyszczania ścieków. Szambo jako jedyny stopień oczyszczania można użyć tylko po uprzedniej zgodzie służby sanitarnej i organów gospodarki wodnej do obiektów liczących najwyżej 20 osób. Szambo służy do oczyszczania wstępnego ścieków pochodzących z domków jednorodzinnych, małych warsztatów i zakładów oraz obiektów rekreacyjnych przed wypuszczeniem do sieci kanalizacyjnej lub przed kolejnym stopniem oczyszczania ścieków.

Opis

Szambo cylindryczne tworzy samonośny, wodoszczelny zbiornik z tworzywa sztucznego (udokumentowano protokołem o próbie szczelności według obowiązujących norm), zgrzewany z płyt konstrukcyjnych z polipropylenu, podzielony przegrodami na 3 komory. Poszczególne komory szamba są oddzielone ścianami
działowymi z otworami. Ścieki dopływają do szamba przez króciec wlotowy o średnicy od D 110 do D 160 mm (układ i wymiary według życzeń zamawiającego). Oczyszczanie przebiega na zasadzie sedymentacji i rozkłau beztlenowego ścieków, razem z osadem w poszczególnych komorach szamba. Ścieki są odprowadzane za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej do kolejnego stopnia oczyszczania (lub dowożone do oczyszczalni ścieków). Dostęp do poszczególnych komór szamba umożliwia właz o średnicy ø 600 mm zaopatrzony w pokrywę. Umożliwia on także kontrolę poziomów w poszczególnych komorach i służy równocześnie do wypompowywania nadmiaru osadu np. za pomocą wozu asenizacyjnego.

Zalety

• dłuższa trwałość w porównaniu z wykonaniem z betonu, odporność na działanie ścieków i wód agresywnych,
• zagwarantowana wodoszczelność; (wykluczenie zanieczyszczeniaśrodowiska przez przesiąkanie zawartości szamba, wykluczenie przesiąkania wód gruntowych do szamba),
• łatwość manipulacji przy transporcie i instalacji,
• łatwe osadzenie w wykopie bez potrzeby obetonowania,
• niskie koszty instalacji.

Instalacja

Szambo do biologicznego oczyszczania ścieków dostarczane jest zawsze w wykonaniu bezwspornikowym, przeznaczonym do obsypania ziemią (bez potrzeby obetonowania). Osadza się je zawsze poza obrębem budynku w przygotowanym wykopie, na głębokość określoną w dokumentacji projektowej, na betonowej płycie fundamentowej o grubości ok. 100 do 150 mm. Bezpośrednio przed osadzeniem zaleca się nanieść na płytę fundamentową cienką cementową warstwę poziomującą. Szambo należy wypoziomować. Po osadzeniu i utwardzeniu warstwy fundamentowej należy szambo stopniowo wypełniać wodą i obsypywać ziemią (poziom wody powinien być zawsze o ok. 40 cm wyżej niż materiał obsypowy, w celu zrównoważenia ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego). W przypadku, kiedy w miejscu zainstalowania szamba występuje poziom wody gruntowej ponad krawędź płyty fundamentowej, dystrybutor dostarczy szambo w wykonaniu z kołnierzem służącym do częściowego obetonowania co stanowi zabezpieczenie
przed naporem wód gruntowych. W takich przypadkach należy każdorazowo rozwiązywać ten problem z producentem, ewentualnie z projektantem.

Dane techniczne

Rozwiązanie konstrukcyjne korpusu szamba zostało opracowane na podstawie szczegółowych obliczeń statycznych. Dobór typu (ogólną pojemność użytkową szamba) oblicza się według wzoru:
V = a . n . q . t [m3],
gdzie:
a – współczynnik komory osadowej (a = 1,5),
n – liczba mieszkańców,
q – jednostkowe zużycie wody w m3/osobę/dzień (od 0,08 do
0,15 m3)
t – czas przebywania w dniach (zazwyczaj t = 3)

Reszta danych - zob. dołączony rysunek.


Obsługa i konserwacja

Producent zaleca raz w miesiącu przeprowadzenie kontroli wzrokowej poziomu w komorze wlotowej i ewentualne usunięcie pływających, trudnych do rozkładu biologicznego przedmiotów. Szambo należy opróżnić, kiedy wysokość osadu osiągnie jedną trzecią wysokości użytkowej poziomu wody, co najmniej
raz w roku. Przy opróżnianiu szamba należy pozostawić warstwę osadu o grubości ok. 0,15 m w celu aktywowania nowo doprowadzonego osadu.

Zamówienie

W zamówieniu należy podać typ szamba zgodnie z oferowanymi wymiarami, wymagania odnnośnie instalacji, wymiary dopływu i odpływu.

Przykład zamówienia:


Szambo do oczyszczania biologicznego, cylindryczne z tworzywa sztucznego BS-V (pojemność użytkowa
4 m3), dopływ DN 100, odpływ DN 90, HN=200 mm.

Warunki dotyczące dostawy

Szamba można transportować zwy

kłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy dystrybutor zapewni transport do miejsca przeznaczenia. Termin dostawy to 3 tygodnie od otrzymania zamówienia (lub według umowy).

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny dla korpusu szamba z tworzywa sztucznego wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia producent.
 

 

Szambo graniaste z tworzywa sztucznego BS-H do biologicznego oczyszczania ścieków

 

Zastosowanie

Szambo jest urządzeniem do biologicznego oczyszczania ścieków. Szambo jako jedyny stopień oczyszczania można użyć tylko po uprzedniej zgodzie służby sanitarnej i organów gospodarki wodnej do obiektów liczących najwyżej 20 osób. Szambo służy do oczyszczania wstępnego ścieków pochodzących z domków jednorodzinnych, małych warsztatów i zakładów oraz obiektów rekreacyjnych przed zrzutem do sieci kanalizacyjnej lub przed kolejnym stopniem oczyszczania ścieków.

Opis

Szambo graniaste tworzy samonośny, wodoszczelny zbiornik z tworzywa sztucznego (udokumentowano protokołem z próby szczelności), zgrzewany ze ściennych elementów konstrukcyjnych z polipropylenu integralnego, rozdzielony przegrodami na 3 komory. Poszczególne komory szamba są oddzielone ścianami
działowymi i nurnikowymi. Ścieki dopływają do szamba przez króciec wlotowy od D 110 do D 160 mm (układ i wymiary według życzeń zamawiającego). Oczyszczanie biologiczne przebiega na zasadzie osadzania i gnicia aerobowego ścieków wraz z osadem czynnym w poszczególnych komorach szamba.
Oczyszczone ścieki są odprowadzane za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej do odbiornika powierzchniowego, ewentualnie do kolejnego stopnia oczyszczania. Dostęp do poszczególnych komór szamba umożliwiają dwa włazy 600 x 600 mm zaopatrzone w pokrywy, które umożliwiają ich zamykanie. Włazy umożliwiają także kontrolę poziomów w poszczególnych komorach i służą równocześnie do przepompowywania zgromadzonego osadu za pomocą wozu asenizacyjnego.

Zalety

• dłuższa trwałość w porównaniu z wykonaniem z betonu, odporność na działanie ścieków i wód agresywnych,
• zagwarantowana wodoszczelność (wykluczenie zanieczyszczenia środowiska przez przesiąkanie zawartości szamba, wykluczenie przesiąkania wód gruntowych do szamba),
• łatwość manipulacji przy transporcie i instalacji,
• łatwe osadzenie w wykopie bez potrzeby obetonowania, niskie koszty instalacji,

Instalacja

Szambo do biologicznego oczyszczania ścieków dostarczane jest zawsze w wykonaniu samonośnym, przeznaczonym do obsypania ziemią (bez potrzeby obetonowania). Osadza się je zawsze w gruncie poza obrębem budynku do przygotowanego wykopu na głębokości określonej w dokumentacji projektowej, na betonowej płycie fundamentowej o grubości ok. 100 do 150 mm (w zależności od wielkości szamba). Bezpośrednio przed osadzeniem zaleca się nanieść na płytę fundamentową cienką warstwę poziomującą podkładu cementowego. Szambo należy wypoziomować. Po osadzeniu i utwardzeniu warstwy fundamentowej należy szambo stopniowo wypełniać wodą i obsypywać ziemią (poziom wody powinien być zawsze o ok. 40 cm wyżej niż materiał obsypowy w celu zrównoważenia ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego). Standardowe wykonanie zbiorników nie jest przeznaczone do miejsc z występowaniem
podwyższonego ustalonego poziomu wody gruntowej. W przypadku podwyższonego poziomu wody gruntowej zbiornik jest dostarczany w wykonaniu z kołnierzem obwodowym i instalowany z częściowym obetonowaniem nad poziomem kołnierza dla zabezpieczenia przed naporem wody. Typ zbiornika do osadzenia pod poziomem wody gruntowej należy podać w zamówieniu. Głębokość osadzenia zbiornika wynika z głębokości rurociągu kanalizacji doprowadzającej ścieki. Konkretne rozwiązanie budowlane umieszczenia i sposobu zainstalowania szamba określa odpowiednia dokumentacja projektowa uwzględniająca konkretne warunki użycia szamba Zainstalowanie szamba radzimy zlecić fachowej firmie.

Dane techniczne

Rozwiązanie konstrukcyjne korpusu szamba zostało opracowane na podstawie szczegółowych obliczeń statycznych. Dobór typu (ogólną pojemność użytkową szamba) oblicza się według wzoru:
V = a . n . q . t [m3],
gdzie:
a – współczynnik komory osadowej (a = 1,5),
n – liczba mieszkańców,
q – jednostkowe zużycie wody w m3/osobę/dzień (od 0,08 do
0,15 m3)
t – czas przetrzymywania (zazwyczaj t = 3)

Reszta danych - zob. dołączony rysunek.

Obsługa i konserwacja

Producent zaleca raz w miesiącu przeprowadzenie kontroli wzrokowej poziomu w komorze wlotowej i ewentualne usunięcie pływających, trudnych do rozkładu biologicznego przedmiotów. Szambo należy opróżnić, kiedy wysokość osadu osiągnie jedną trzecią wysokości użytkowej poziomu wody, co najmniej
raz w roku. Przy opróżnianiu szamba należy pozostawić warstwę osadu o grubości ok. 0,15 m w celu aktywowania nowo doprowadzonego osadu.

Zamówienie

W zamówieniu należy podać typ szamba zgodnie z oferowanymi wymiarami, wymagane umieszczenie, wymiary dopływu i odpływu oraz zabezpieczenie przed wyporem wody.
.
Przykład zamówienia:
Szambo do oczyszczania biologicznego graniaste z tworzywa sztucznego BS-H (pojemność użytkowa 4,3 m3), umieszczone w pierwotnym gruncie, dopływ DN 100, odpływ DN 90, HN=200 mm, z zabezpieczeniem przed wyporem wody.

Warunki dotyczące dostawy

Szamba można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy dystrybutor zapewni transport do miejsca przeznaczenia.

Termin dostawy to 2 tygodnie od otrzymania obowiązującego zamówienia (lub według umowy).


Gwarancja i serwis


Okres gwarancyjny dla korpusu szamba z tworzywa sztucznego wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia producent.
 

Uniwersalna studzienka segmentowa US-S

 

Zastosowanie

Uniwersalna studzienka segmentowa uzupełnia kompleksowy program produkcji studzienek firmy EKOSYSTEM. Można ją zastosować do budowy klasycznych grawitacyjnych systemów kanalizacji z tworzyw sztucznych, bądź jako studzienkę do kanalizacji ciśnieniowej, ewentualnie podciśnieniowej bądź jako domowa komora czerpalna lub domowa studzienka wodomierzowa. Inną możliwością wykorzystania takich studzienek może być zastąpienie nimi studzienek betonowych przy odnowie starej kanalizacji z rurami z innych materiałów (np. kamionka). Ze względu na właściwości i odporność materiału, z którego są wykonane studzienki można osadzać w drogach i nawierzchniach, po których jeżdżą pojazdy o obciążeniu do 400 kN z poziomem wody gruntowej pod fundamentem bez potrzeby obetonowania studzienek. Dzięki ich gwarantowanej wodoszczelności przeznaczone są do zastosowania w systemach o wysokich wymaganiach ekologicznych, przede wszystkim w miejscach o podwyższonych wymaganiach dotyczących
ochrony wód gruntowych.

Opis

Studzienki są wykonane ze zgrzewanych polipropylenowych segmentów pierścieniowych o średnicy wewnętrznej 1000 mm. Studzienka składa się z płaskiego dna, które jest połączone z cylindrycznym korpusem studzienki. Korpus cylindryczny jest zakończony nie centrycznym stożkiem redukcyjnym z włazem i kołnierzem cylindrycznym umożliwiającym osadzenie płyty odciążającej pokrywę studzienki, lub podbetonowanie ramy pokrywy na zagęszczonym gruncie. Studzienka tworzy jedną całość. Do przykrycia włazu służy ciężka pokrywa DN 600 (np. pokrywa „REXEL“ z żeliwa sferoidalnego), lub pokrywa chodnikowa kl. 125, alternatywnie lekka pokrywa z tworzywa sztucznego dla obciążenia 15 kN. Podstawową wysokość konstrukcyjną studzienki 1500 mm można podnieść nawet do 4000 mm z modułem 500 mm. Studzienki są przeznaczone do osadzenia w nieuzbrojonym terenie. Nie wymagają obetonowania,
wystarczy je umocnić zagęszczonym gruntem. Obetonować należy je tylko w przypadku, kiedy maksymalny poziom wody gruntowej znajduje się nad dolną krawędzią. jej fundamentu.

Zalety

• dłuższa trwałość w porównaniu ze studzienkami betonowymi,
• odporność na działanie wód agresywnych, ługów, kwasów, produktów naftowych i innych zanieczyszczeń,
• zagwarantowana wodoszczelność (wykluczenie skażenia otaczającego środowiska przez przesiąkanie zgromadzonych ścieków),
• łatwość manipulacji przy transporcie i instalacji,
• łatwe osadzenie w wykopie bez konieczności użycia ciężkich urządzeń oraz bez potrzeby obetonowania, minimalne koszty instalacji,
• małe wymagania dotyczące utrzymania (okresowo należy oczyścić dno studzienki, ściany wewnętrzne i pokrywę z ramą włącznie od zanieczyszczeń mechanicznych, ewentualnie spłukać strumieniem wody).

Instalacja

Studzienkę osadza się na płycie betonowej o grubości ok. 100 mm lub na wyrównaną do poziomu powierzchnię warstwy żwiru o grubości ok. 20 cm, zagęszczoną na 90 do 92 % w skali Proctora. Studzienkę należy osadzić tak, aby można było dopasować rury przyłączeniowe. Po osadzeniu należy podłączyć przewody do złączy rurowych. Następnie studzienkę i podłączone rurociągi należy stopniowo obsypywać i na bieżąco lekko zagęszczać. Do obsypywania jest odpowiednia przesiana ziemia z wykopu lub niesortowany żwir. Obsypywanie wykonuje się w warstwach o grubości ok. 30 cm, zagęszczanych do 90 - 92 % w skali Proctora. Po obsypaniu należy doposażyć wnętrze studzienki lub zainstalować wyposażenie technologiczne (pompa, zawór podciśnieniowy, itp). Przed końcowym wyrównaniem powierzchni należy osadzić płytę odciążającą pokrywę lub podbetonować ramę, a w fazie końcowej osadzić pokrywę. Dla wysokich obciążeń (np. droga kołowa itp.) zalecamy użyć do obsypania studzienki żwiru stabilizowanego cementem 1,5 q na m3. Jeżeli w miejscu zabudowy występuje woda gruntowa, bezwarunkowo należy obsypanie zastąpić obetonowaniem.

Parametry techniczne
Zamówienie

Przykład zamówienia: Studzienka segmentowa US-S do kanalizacji grawitacyjnej. V=2500 mm z dwoma wejściami DN=150 mm i wyjściem DN=300 mm na wysokości H=350 mm (z podaniem układu złączek rurowych w rzucie poziomym – wzajemne położenie osi) z pokrywą żeliwną kl. D 400 do osadzenia utwardzonej powierzchni

Warunki dotyczące dostawy

Studzienki można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy dystrybutor zapewni transport do miejsca przeznaczenia. Termin dostawy według zapasów magazynowych, lub według umowy (zamówienia), jednak nie dłuższy niż 4 tygodnie od otrzymania obowiązującego zamówienia. W przypadku dostawy większej ilości studzienek terminy i ilości sztuk zostaną określone w szczegółowej umowie.

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym zapewnia producent.

Uniwersalne zbiorniki cylindryczne z tworzywa sztucznego typoszeregu UPN-V

 

Zastosowanie

Uniwersalne zbiorniki cylindryczne są przeznaczone do magazynowania i przechowywania różnych cieczy, granulatów, materiałów sypkich, wyrobów do celów spożywczych, jak również do magazynowania chemikaliów przy uwzględnieniu odporności na działanie chemiczne użytego materiału konstrukcyjnego
– polipropylenu.

Opis

Zbiorniki cylindryczne są zgrzewane z wytłaczanych płyt polipropylenowych i dostarczane jako nadziemne (szereg UPN- -VN) do osadzenia na podłodze bądź na konstrukcji nośnej, lub jako podziemne (szereg UPN-PN) przeznaczone do osadzenia w ziemi. Zbiorniki zostały skonstruowane jako samonośne, tzn. w wykonaniu podziemnym zainstalowane są w wykopie, obsypane ziemią alternatywnie z obetonowaniem, jeżeli wymagają tego warunki (woda gruntowa, obciążenie pojazdami, itp.). Zbiorniki do 3 m3, są wykonane standardowo jako zamknięte, ze zdejmowaną pokrywą, od 4 m3 jako zamknięte z przyspawaną pokrywą, alternatywnie jako otwarte. Dostęp do zamkniętego zbiornika umożliwia jeden otwór rewizyjny ø 300 mm lub
właz ø 600 mm. Otwór rewizyjny albo właz jest wyposażony w pokrywę, na życzenie zamawiającego zamykaną. W wykonaniu podstawowym są produkowane zbiorniki jednościanowe (oznakowanie JP), w konkretnych przypadkach mogą być wyposażone w łączniki rurowe, armatury, poziomowskaz itp. zgodnie z projektem lub wskazówkami zamawiającego. Zbiorniki można wyposażyć również we wstawki technologiczne, ściany działowe i urządzenia technologiczne (pompy, systemy do mieszania, elementy układów pomiarowych i sterowniczych itd.). Specjalne zbiorniki nadziemne są produkowane i dostarczane
w wykonaniu dwuściankowym (oznakowanie DP) lub z ochronnym zbiornikiem awaryjnym. Zastosowanie odpowiedniego wykonania należy określić w projekcie.

Zalety

• dłuższa trwałość w porównaniu z wykonaniem z betonu,
• odporność na działanie środowiska agresywnego, zarówno odnośnie otaczającego środowiska, jak i zawartości zbiornika,
• zagwarantowana wodoszczelność wyklucza zanieczyszczenie otaczającego środowiska przez przesiąkanie zawartości ze zbiornika oraz przez przesiąkanie wód gruntowych do zbiornika,
• łatwość manipulacji przy transporcie i instalacji,
• osadzenie w wykopie bez potrzeby obetonowania, co obniża koszty instalacji przy podziemnym zainstalowaniu dobranych typów zbiorników.

Instalacja

Przy zainstalowaniu nadziemnym zbiorniki osadzane są na utwardzonej równej powierzchni, lub na konstrukcji nośnej (na zamówienie może być częścią składową dostawy) zgodnie z projektem. Przy zainstalowaniu podziemnym zbiorniki osadzane są w wykopie na poziomej gładkiej betonowej płycie fundamentowej. Po osadzeniu zbiornik należy obsypać ziemią przy równoczesnym wypełnianiu substancją magazynowaną (częściowe przeciwciśnienie), ewentualnie rozeprzeć. Zasypać można też górną płytę zbiornika, jednak tylko na wysokość 300 mm. Standardowe wykonania zbiorników nie są przeznaczone do
miejsc, w których występuje stale podwyższony poziom wody gruntowej, W takim przypadku należy częściowo obetonować zbiornik wyposażony w kołnierz obwodowy (zabezpieczenie przed naporem wody).
Opis instalacji zbiorników jest szczegółowo omówiony w warunkach technicznych dostaw dołączonych do wyrobu.

Dane techniczne

Rozwiązanie konstrukcyjne korpusu zbiorników zostało opracowane na podstawie szczegółowych obliczeń statycznych, zagadnienia dotyczące zastosowania i eksploatacji zbiorników reguluje obowiązująca norma i odpowiednie przepisy prawne. Szczelność wyrobu dokumentuje protokół o próbie wodoszczelności
według obowiązującej normy.
Reszta danych - zob. dołączony rysunek.

Obsługa i konserwacja

Oprócz sprawdzania zawartości i szczelności urządzenie nie wymaga żadnej obsługi ani konserwacji.

Zamówienie

W zamówieniu należy podać typ zbiornika zgodnie z oferowanym typoszeregiem (albo wymagania dotyczące nietypowych wymiarów) i wykonanie zbiornika (jednościenne bądź dwuścienne), wymagany sposób osadzenia, wymagane wyposażenie zbiornika, rodzaj i właściwości magazynowanej substancji, a dla wykonania podziemnego ewentualnie wymóg zabezpieczenia przed naporem wody gruntowej.

Przykład zamówienia: Zbiornik UPN-VN 10 (cylindryczny, nadziemny, pojemność 10 m3, jednościankowy), zakryty z jednym włazem rewizyjnym, do magazynowania oleju jadalnego (spożywczego), z poziomowskazem, króćcem spustowym z zaworem kulowym DN 50 oraz z rurociągiem doprowadzającym
DN 63 z zamknięciem bagnetowym. Osadzenie zbiornika na konstrukcji nośnej 600 mm nad poziomem posadzki.

Warunki dotyczące dostawy

Zbiorniki można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy dystrybutor zapewni transport do miejsca przeznaczenia, dokumentację projektową oraz wszystkie czynności związane z zainstalowaniem zbiornika i robotami budowlanymi włącznie. Termin dostawy wynosi od 3 do 6 tygodni (w zależności od wielkości) od otrzymania obowiązującego zamówienia lub według umowy.

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny dla korpusu zbiornika z tworzywa sztucznego wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia producent.

Uniwersalne zbiorniki graniaste z tworzywa sztucznego typoszeregu UPN-H

 

Zastosowanie

Uniwersalne zbiorniki graniaste są przeznaczone do magazynowania i przechowywania różnych cieczy, granulatów, materiałów sypkich, wyrobów do celów spożywczych, jak również do magazynowania chemikalii przy uwzględnieniu odporności na działanie chemiczne użytego materiału konstrukcyjnego – polipropylenu.

Opis

Zbiorniki graniaste są zgrzewane z elementów konstrukcyjnych z polipropylenu integralnego lub z wytłaczanych płyt polipropylenowych. Zbiorniki są produkowane jako podziemne (szereg UPN-HP) lub nadziemne (szereg UPN-HN). Dobór materiału zależy od sposobu umieszczenia (nadziemne, podziemne), celu i magazynowanej substancji. Standardowy typoszereg obejmuje zbiorniki o pojemności do 25 m3 jako samonośne (przy większych pojemnościach zbiorniki należy dobrać indywidualnie do uwarunkowań lokalizacyjnych). Zbiorniki są wykonane standardowo jako zamknięte, do 3 m3, ze zdejmowaną pokrywą, a od 4 m3 jako zamknięte z przyspawaną pokrywą, alternatywnie jako otwarte. Dostęp do zamkniętego zbiornika umożliwia jeden (oznakowanie DP) lub więcej włazów rewizyjnych (na żądanie) 600 x 600 mm. Właz jest wyposażony w pokrywę, na życzenie zamawiającego zamykaną. W wykonaniu podstawowym są produkowane zbiorniki jednościanowe (oznakowanie JP), w konkretnych przypadkach zbiorniki mogą być wyposażone w łączniki rurowe, armatury, poziomowskaz itp. zgodnie z projektem lub wskazówkami zamawiającego. Zbiorniki można wyposażyć również we wstawki technologiczne, ściany działowe i urządzenia technologiczne (pompy, systemy do mieszania, elementy układów pomiarowych i sterowniczych itd.). Na zamówienie dostarczamy zbiorniki o wymiarach podanych w indywidualnym zamówieniu i zbiorniki do celów specjalnych w wykonaniu dwuściankowym (oznakowanie DP) lub ze zbiornikiem awaryjnym przeznaczone do magazynowania chemikalii (np. zbiorniki magazynowe siarczanu żelazowego Fe2(SO4)3,
r = 1,8 g.cm-3). Zastosowanie odpowiedniego wykonania należy określić w projekcie.

Zalety

• dłuższa trwałość w porównaniu z wykonaniem z betonu,
• odporność na działanie środowiska agresywnego, i to zarówno pod względem otaczającego środowiska, jak i zawartości zbiornika,
• zagwarantowana wodoszczelność wyklucza zanieczyszczenie otaczającego środowiska przez przesiąkanie zawartości ze zbiornika oraz przez przesiąkanie wód gruntowych do zbiornika,
• łatwość manipulacji przy transporcie i instalacji,
• osadzenie w wykopie bez potrzeby obetonowania, co obniża koszty instalacji przy podziemnym zainstalowaniu dobranych typów zbiorników.

Instalacja

Przy zainstalowaniu nadziemnym zbiorniki osadzane są na utwardzonej równej powierzchni lub na konstrukcji nośnej (na zamówienie może być częścią składową dostawy) zgodnie z projektem.
Przy zainstalowaniu podziemnym zbiorniki osadzane są w wykopie na poziomej gładkiej betonowej płycie fundamentowej. Po osadzeniu zbiornik należy obsypać ziemią przy równoczesnym wypełnianiu substancją magazynowaną (celem zrównoważenia ciśnień), ewentualnie rozeprzeć. Zasypać można też górną płytę zbiornika, jednak tylko na wysokość 300 mm. Standardowe wykonania zbiorników nie są przeznaczone do
miejsc, w których występuje stale podwyższony poziom wody gruntowej. W takim przypadku należy częściowo obetonować zbiornik wyposażony w kołnierz obwodowy (zabezpieczenie przed naporem wody).
Opis instalacji zbiorników jest szczegółowo omówiony w warunkach technicznych dostaw dołączonych do wyrobu.

Dane techniczne

Rozwiązanie konstrukcyjne korpusu zbiorników zostało opracowane na podstawie szczegółowych obliczeń statycznych. Zagadnienia dotyczące zastosowania i eksploatacji zbiorników reguluje obowiązująca norma i odpowiednie przepisy prawne. Szczelność wyrobu dokumentuje protokół o próbie wodoszczelności według obowiązującej normy.
Reszta danych - zob. dołączony rysunek.

Obsługa i konserwacja

Oprócz sprawdzania poziomu napełnienia i szczelności urządzenie nie wymaga żadnej obsługi ani konserwacji.

Zamówienie

W zamówieniu należy podać typ zbiornika zgodnie z oferowanym typoszeregiem (albo wymagania dotyczące nietypowych wymiarów) i innych cech zbiornika, tj.: jednościenne bądź dwuścienne, wymagany sposób osadzenia, wymagane wyposażenie zbiornika, rodzaj i właściwości magazynowanej substancji, a dla wykonania podziemnego ewentualnie wymóg zabezpieczenia przed naporem wód gruntowych.

Przykład zamówienia: Zbiornik UPN-HP 8 (graniasty, podziemny, pojemność 8 m3, jednościenny) z jednym włazem rewizyjnym 600 x 600 mm przeznaczony do gromadzenia wód deszczowych z króćcem DN 40 do podłączenia do przewodu ssącego domowego urządzenia do zaopatrywania w wodę i odpływ DN 75 (spust do kanalizacji).

Warunki dotyczące dostawy

Zbiorniki można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy dystrybutor zapewni transport  do miejsca przeznaczenia, wraz z dokumentacją projektową oraz wszystkimi czynnościami związanymi
z zainstalowaniem zbiornika oraz robotami budowlanymi. Termin dostawy wynosi od 3 do 6 tygodni od otrzymania zamówienia lub według umowy.

Gwarancja i serwis


Okres gwarancyjny dla korpusu zbiornika z tworzywa sztucznego wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia producent.


Firma rozwiązuje ogół problemów związanych z dokumentację projektową, produkcją i dostawą systemów uzdatniania wody do picia i do celów przemysłowych.

Dzięki długoletniemu doświadczeniu eksploatacyjnemu nasi konstruktorzy projektują do dostarczanych przez nas zespołów wyłącznie materiały o najlepszej jakości, które spełniają wysokie wymagania dotyczące procesu uzdatniania wody, jak np. stuprocentowa odporność na wpływy środowiska agresywnego, długotrwałość, nieszkodliwość dla zdrowia, wytrzymałość, ale też wykończenie powierzchni i estetyczny wygląd zewnętrzny.

Fachowcy firmy na podstawie bogatego doświadczenia eksploatacyjnego wdrażają nowoczesne rozwiązania technologiczne uzdatniania wody – odwróconą osmozę, nanofiltrację i promieniowanie nadfioletowe, które umożliwiają usuwanie zanieczyszczeń nie dających się usunąć procesami klasycznymi, np. azotany, metale ciężkie, specyficzne substancje organiczne i inne substancje.

Do uzdatniania wód podziemnych z typowych zanieczyszczeń takich jak żelazo i mangan firma używa rozwiniętego automatycznego systemu filtracyjnego, którego zaletą jest ekonomiczna eksploatacja nie wymagająca obsługi.
W systemie tym wysoka szybkość filtracji jest osiągana dzięki wykorzystaniu nowo opracowanych materiałów filtracyjnych.


Do swoich procesów technologicznych kombinowanych urządzeń do uzdatniania wody Ekosystem wdraża - na podstawie dobrej znajomości ich zastosowania – również automatyczne filtry siatkowe o wysokiej wydajności. Firma stosuje w układach technologicznych nowoczesne metody uzdatniania i dezynfekcji wód z wykorzystaniem procesów fotochemicznych oraz utleniania ozonowego w połączeniu z promieniowaniem nadfioletowym przy użyciu nowoczesnych, energooszczędnych i wymagających niewielkiej przestrzeni urządzeń. Stosowane są również udoskonalone klasyczne procesy uzdatniania wody, umożliwiające usuwanie amoniaku, azotynów i radonu.

Obok typowych urządzeń napowietrzających, filtrów i stacji rewersyjno-osmotycznych firma Ekosystem produkuje na zamówienie również reaktory do mieszania, filtry grawitacyjne, osadniki i zbiorniki magazynowe oraz wieże stripingowe.

Wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością, pierwszorzędny technologiczny know-how, własna zweryfikowana eksploatacyjnie produkcja, wysoka znajomość rynku poddostawców i ich urządzeń umożliwia firmie Ekosystem rozwiązywać bardzo trudne zagadnienia dotyczące systemów gospodarkiwodnej, zestawiać sprawne kompleksowe zespoły technologiczne oraz zapewniać ich eksploatację i wydajność.


 


Firma rozwiązuje ogół problemów związanych z dokumentację projektową, produkcją i dostawą systemów uzdatniania wody do picia i do celów przemysłowych.

Dzięki długoletniemu doświadczeniu eksploatacyjnemu nasi konstruktorzy projektują do dostarczanych przez nas zespołów wyłącznie materiały o najlepszej jakości, które spełniają wysokie wymagania dotyczące procesu uzdatniania wody, jak np. stuprocentowa odporność na wpływy środowiska agresywnego, długotrwałość, nieszkodliwość dla zdrowia, wytrzymałość, ale też wykończenie powierzchni i estetyczny wygląd zewnętrzny.

Fachowcy firmy na podstawie bogatego doświadczenia eksploatacyjnego wdrażają nowoczesne rozwiązania technologiczne uzdatniania wody – odwróconą osmozę, nanofiltrację i promieniowanie nadfioletowe, które umożliwiają usuwanie zanieczyszczeń nie dających się usunąć procesami klasycznymi, np. azotany, metale ciężkie, specyficzne substancje organiczne i inne substancje.

Do uzdatniania wód podziemnych z typowych zanieczyszczeń takich jak żelazo i mangan firma używa rozwiniętego automatycznego systemu filtracyjnego, którego zaletą jest ekonomiczna eksploatacja nie wymagająca obsługi.
W systemie tym wysoka szybkość filtracji jest osiągana dzięki wykorzystaniu nowo opracowanych materiałów filtracyjnych.


Do swoich procesów technologicznych kombinowanych urządzeń do uzdatniania wody Ekosystem wdraża - na podstawie dobrej znajomości ich zastosowania – również automatyczne filtry siatkowe o wysokiej wydajności. Firma stosuje w układach technologicznych nowoczesne metody uzdatniania i dezynfekcji wód z wykorzystaniem procesów fotochemicznych oraz utleniania ozonowego w połączeniu z promieniowaniem nadfioletowym przy użyciu nowoczesnych, energooszczędnych i wymagających niewielkiej przestrzeni urządzeń. Stosowane są również udoskonalone klasyczne procesy uzdatniania wody, umożliwiające usuwanie amoniaku, azotynów i radonu.

Obok typowych urządzeń napowietrzających, filtrów i stacji rewersyjno-osmotycznych firma Ekosystem produkuje na zamówienie również reaktory do mieszania, filtry grawitacyjne, osadniki i zbiorniki magazynowe oraz wieże stripingowe.

Wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością, pierwszorzędny technologiczny know-how, własna zweryfikowana eksploatacyjnie produkcja, wysoka znajomość rynku poddostawców i ich urządzeń umożliwia firmie Ekosystem rozwiązywać bardzo trudne zagadnienia dotyczące systemów gospodarkiwodnej, zestawiać sprawne kompleksowe zespoły technologiczne oraz zapewniać ich eksploatację i wydajność.


 

Copyright © 2009 InstalEko
Wykonanie: Anronet