English Strona G3�� Kontakt Mapa strony
  1. Zgłoszenie Budowy Przydomowej Oczyszczalni Ścieków MCA.

 

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków MCA o wydajności do 7,50 m3/d na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Prawo Budowlane), nie wymaga pozwolenia na budowę. Zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie jest wymagane również wydanie w sprawie lokalizacji tej oczyszczalni decyzji o warunkach zabudowy. Zgodę na rozpoczęcie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków MCA wydaje starostwo powiatowe. W tym celu należy złożyć w starostwie zamiar budowy oczyszczalni w postaci zgłoszenia budowlanego, które ma charakter wniosku (art. 30 ust. 1 ustawy prawo budowlane). Do zgłoszenia zgodnie z § 9 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej należy dołączyć:

- trzy egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu

- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejącej sieci uzbrojenia terenu uzyskane od jednostek zarządzającymi tymi sieciami

- orientację położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata

- szkice i rysunki oraz opis (rodzaj, zakres i sposób wykonania) robót budowlanych.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414) załączenie do zawiadomienia szkiców i rysunków oraz opisu (rodzaj, zakres i sposób wykonania) robót budowlanych uzależnia się od potrzeb. Oznacza to, że obowiązek taki powstaje z chwilą, gdy organ uzna to za konieczne. Przesłankami warunkującymi powstanie ww. obowiązku są: ocena stanu faktycznego, charakter inwestycji, oddziaływanie inwestycji na bezpieczeństwo ludzi i mienia, walory architektoniczne lub środowisko. Zgodnie z § 10 pkt 1 ww. rozporządzenia wniosek, o którym mowa w § 9 ust. 1 rozpatrywany jest na posiedzeniu zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej. Urząd ma 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia na rozpatrzenie wniosku. Jeśli został złożony wniosek niekompletny, organ poinformuje w terminie 30 dni o konieczności uzupełnienia dokumentów.

Zgodnie z postanowieniami § 10 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. inwestor będący właścicielem nieruchomości, na której budowana jest przydomowa oczyszczalnia ścieków, zwolniony jest z obowiązku przedkładania wniosku na posiedzeniu zespołu dokonującego koordynacji. Wniosek składany przez taki podmiot podlega procedurze uproszczonej i jest zatwierdzany przez osobę upoważnioną przez starostę. W takiej sytuacji zgodnie z postanowieniami ustawy – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne należy uznać, że uzgadnianie sieci będących przyłączami do budynku lub budowli, w części usytuowanej na nieruchomości będącej własnością inwestora, nie wymaga przedkładania na posiedzeniu zespołu dokonującego koordynacji, lecz podlega procedurze uproszczonej, co generuje mniejsze koszty. Procedura ta została stworzona w celu usprawnienia procesu realizacji inwestycji oraz ułatwienia inwestorom dopełnienia obowiązku wynikającego z art. 27 ustawy – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne nakładającego na inwestora obowiązek uzbrojenia terenu z właściwymi starostami.

Jeżeli realizacja inwestycji w całości zlokalizowana jest na terenie nieruchomości inwestora podlega uproszczonej procedurze uzgodnienia ze starostwem powiatowym, natomiast w sytuacji, w której urządzenia wychodzą poza teren nieruchomości inwestora wiąże się z bardziej rozbudowanym postępowaniem i dodatkowymi kosztami sporządzenia map i dokonania uzgodnień z powiatowym zespołem uzgodnień dokumentacji projektowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133), które w § 4 ust. 1 stwierdza, iż projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej. W ust. 2 wskazano, że w przypadku braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali dopuszcza się sporządzenie projektu na mapie jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Potwierdzenie tego faktu stanowi art. 29 ust.1 Prawa budowlanego, stwierdzający, iż budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej (koszt ok. 30zł) lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

 

2. UWAGA: DOFINANSOWANIE BPOŚ

 

  

Nowy program dofinansowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

 

 

26 lipca 2011 roku Wiceminister Środowiska ogłosił program finansowy NFOŚiGW na wsparcie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. O dofinansowanie mogą starać się wszyscy właściciele domów, którzy będą chcieli wybudować przydomowe oczyszczalnie ścieków. Program obejmuje tylko te urządzenia, w których oczyszczanie ścieków zachodzi na drodze biologicznej. Z tego powodu na potrzeby programu wprowadzono pojęcie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków (PBOŚ), od której producentów wymagany jest certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską EN 12566-3:2005+A1:2009, wydawaną przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską.  Oczyszczalnie takie muszą być proste w montażu i eksploatacji, tanie w utrzymaniu i ekologiczne, np. BPOŚ Ekosystem MCA oferowane przez polską firmę Instaleko Sp. z o.o. Oczyszczone przez nie ścieki spełniają wymogi standardów polskich i unijnych. Fundusz informuje, że wystarczy tylko 10 proc. wkładu własnego. Resztę przedsięwzięcia sfinansuje NFOŚiGW. Jednakże tylko połowa z 90% kwoty dofinansowania może być bezzwrotną dotacją. Reszta to nisko oprocentowana pożyczka preferencyjna. Zainteresowani mogą korzystać z jednej wybranej formy dofinansowania lub obu jednocześnie. Wsparcie finansowe przeznaczone jest na zagospodarowanie ścieków bytowo-gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe), w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Dofinansowanie uzyskają przydomowe oczyszczalnie obsługujące maksymalnie 50 użytkowników. Aby otrzymać dofinasowanie inwestor musi dokonać prawomocnego zgłoszenia budowy BPOŚ w odpowiednim urzędzie. Dlatego, aby dostać dofinansowanie prosimy o wybór tylko najlepszych i sprawdzonych rozwiązań jakim jest np. oczyszczalnia Ekosystem MCA, oferowana przez firmę Instaleko.

O dofinansowanie należy wystąpić na piśmie do Urzędu Gminy w miejscu swojego zamieszkania lub do Spółki wodno-komunalnej.

UWAGA: pomożemy Gminom w przygotowaniu dokumentacji projektowej, wypełnieniu wniosków, czyli uzyskaniu środków. 

Więcej informacji na stronie NFOŚiGW:

http://www.nfosigw.gov.pl

 

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-wod/pbos-i-podlaczenia

 

 

 

Copyright © 2009 InstalEko
Wykonanie: Anronet