English Strona G3�� Kontakt Mapa strony

 

Firma rozwi±zuje ogó³ problemów zwi±zanych z dokumentacj± projektow±, produkcj± i dostawami systemów uzdatniania wody do picia , do celów przemys³owych, oraz oczyszczaniem ¶cieków sanitarnych i przemys³owych.

Dziêki d³ugoletniemu do¶wiadczeniu eksploatacyjnemu nasi konstruktorzy projektuj± do dostarczanych przez nas zespo³ów wy³±cznie materia³y o najlepszej jako¶ci, które spe³niaj± wysokie wymagania dotycz±ce procesu uzdatniania wody i oczyszczania ¶cieków, jak np. stuprocentowa odporno¶æ na wp³ywy ¶rodowiska agresywnego, d³ugotrwa³o¶æ, nieszkodliwo¶æ dla zdrowia, wytrzyma³o¶æ, ale te¿ wykoñczenie powierzchni i estetyczny wygl±d zewnêtrzny.

Fachowcy firmy na podstawie bogatego do¶wiadczenia eksploatacyjnego wdra¿aj± nowoczesne rozwi±zania technologiczne uzdatniania wody i oczyszczania ¶cieków – odwrócon± osmozê, nanofiltracjê i promieniowanie nadfioletowe, które umo¿liwiaj± usuwanie zanieczyszczeñ nie daj±cych siê usun±æ procesami klasycznymi, np. azotany, metale ciê¿kie, specyficzne substancje organiczne i inne substancje.

Do uzdatniania wód podziemnych z typowych zanieczyszczeñ takich jak ¿elazo i mangan firma u¿ywa rozwiniêtego automatycznego systemu filtracyjnego, którego zalet± jest ekonomiczna eksploatacja nie wymaga±ca obs³ugi.
W systemie tym wysoka szybko¶æ filtracji jest osi±gana dziêki wykorzystaniu nowo opracowanych materia³ów filtracyjnych.

Do swoich procesów technologicznych kombinowanych urz±dzeñ do uzdatniania wody Ekosystemem wdra¿a - na podstawie dobrej znajomo¶ci ich zastosowania – równie¿ automatyczne filtry siatkowe o wysokiej wydajno¶ci. Firma stosuje w uk³adach technologicznych nowoczesne metody uzdatniania i dezynfekcji wód z wykorzystaniem procesów fotochemicznych oraz utleniania ozonowego w po³±czeniu z promieniowaniem nadfioletowym przy u¿yciu nowoczesnych, energooszczêdnych i wymagaj±cych niewielkiej przestrzeni urz±dzeñ. Stosowane s± równie¿ udoskonalone klasyczne procesy uzdatniania wody, umo¿liwiaj±ce usuwanie amoniaku, azotynów i radonu.

Obok typowych urz±dzeñ napowietrzaj±cych, filtrów i stacji rewersyjno-osmotycznych firma Ekosystem produkuje na zamówienie równie¿ reaktory do mieszania, filtry grawitacyjne, osadniki i zbiorniki magazynowe oraz wie¿e stripingowe.

Wdro¿ony i certyfikowany system zarz±dzania jako¶ci±, pierwszorzêdny technologiczny know-how, w³asna zweryfikowana eksploatacyjnie produkcja, wysoka znajomo¶æ rynku poddostawców i ich urz±dzeñ umo¿liwia firmie rozwi±zywaæ bardzo trudne zagadnienia dotycz±ce systemów gospodarki wodnej, zestawiaæ sprawne kompleksowe zespo³y technologiczne oraz zapewniaæ ich eksploatacjê i wydajno¶æ.

Copyright © 2009 InstalEko
Wykonanie: Anronet