English Strona G3�� Kontakt Mapa strony

Biologiczne oczyszczalnie ścieków typoszeregu MCA

 

 

Zastosowanie

 

Oczyszczalnie ścieków wykonane w całości z tworzyw sztucznych są przeznaczone do oczyszczania ścieków z domków jednorodzinnych, mieszkań, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, hoteli i małych warsztatów w miejscach, gdzie nie istnieje system kanalizacji zbiorczej. Alternatywnie można je zastosować również do oczyszczania innych ścieków zawierających zanieczyszczenia podlegające rozkładowi biologicznemu. Wysoko efektywne oczyszczanie zapewnia dotrzymanie aktualnych wymogów dotyczących jakości odprowadzanych ścieków. Ścieki oczyszczone w oczyszczalni można zrzucać bezpośrednio do zbiorników wodnych lub wykorzystać je do nawadniania.


Opis

Oczyszczalnie typu MCA są zgrzewane z półfabrykatów polipropylenowych i zostały zaprojektowane jako bezwspornikowe zbiorniki okrągłe, ewentualnie graniaste dla 50 RLM, przeznaczone do zabudowy w nieuzbrojonym terenie. Nie wymagają obetonowania, wystarczy je obsypać zagęszczonym gruntem. Przykrycie jest rozwiązane za pomocą pokrywy, po której można stąpać, w MCA 6 za pomocą lekkiej pokrywy z laminatu, w innych typach z tworzywa sztucznego z włazem wyposażonym w pokrywę umożliwiającą zamykanie i odpowietrzanie. Włazy te umożliwiają kontrolę i serwis technologiczny oczyszczalni ścieków. Oczyszczanie ścieków zostało rozwiązane jako mechaniczno--biologiczne, z wejściowym zbiornikiem początkowym służącym do oddzielania nierozpuszczonych i pływających substancji, z napowietrzaną częścią aktywną (reaktor biologiczny) i z końcowym zbiornikiem wtórnym. Źródłem sprężonego powietrza do napowietrzania części aktywnej oraz do czerpania osadu recyrkulowanego i osadu nadmiernego za pomocą pompy typu Mamut, jest w typach od MCA 6 do MCA 25, tłokowa (przeponowa) sprężarka usytuowana w oddzielnej komorze, w typach MCA 35 i MCA 50 sprężarka Rootsa z izolacją dźwiękową w pokrywie. Oczyszczalnie typu MCA działają na zasadzie długotrwałej aktywacji ze stabilizacją osadu. Regulację napowietrzania zapewnia mikroprocesor czasowy umożliwiający
ustawienie optymalnego dziennego trybu podwyższonej denitryfikacji oraz minimalne zużycie energii elektrycznej. Rozwiązanie konstrukcyjne, parametry technologiczne i sposób instalowania oczyszczalni typu MČA jest zgodne z obowiązującą normą odpowiadającą regulacjom unijnym.

Zalety

• dłuższa trwałość zbiornika i wyposażenia wewnętrznego oczyszczalni,
• wysoka sprawność oczyszczania,
• niskie koszty inwestycyjne,
• niskie koszty eksploatacyjne,
• wysoka niezawodność urządzenia,
• proste zasady eksploatacji urządzeń,
• łatwość instalacji,
• niewielka produkcja osadu stabilizowanego i możliwość jego wykorzystania jako nawozu.

Instalacja

Oczyszczalnię należy osadzić w wykopie na zbrojonej płycie fundamentowej, na której zaleca się położyć wyrównującą warstwę betonową. Grubość płyty fundamentowej powinna wynosić co najmniej 100 mm w zależności od typu oczyszczalni. Oczyszczalnię należy osadzić tak, aby dopasować doprowadzającą rurę kanalizacyjną. Po podłączeniu rurociągu doprowadzającego i odprowadzającego oczyszczalnię należy obsypać przesiewaną ziemią. Ziemię należy zagęszczać w warstwach po 30 cm przy nieustannym dopełnianiu zbiornika oczyszczalni wodą. W zależności od warunków lokalnych (przede wszystkim w zależności od głębokości, w jakiej znajduje się kanalizacja), w oparciu o warunki zamówienia, wysokość oczyszczalni można zmodyfikować tak, aby po jej osadzeniu pokrywa zbiornika oczyszczalni znalazła się nad poziomem terenu. Szczegółowy opis instalacji znajduje się w warunkach technicznych dotyczących dostawy dołączonych do wyrobu.

Dane techniczne

Oczyszczalnie ścieków MCA są produkowane w siedmiu podstawowych typach wymiarowanych w zależności od obsługiwanej równoważnej liczby mieszkańców (RLM). Technologia oczyszczania została zaprojektowana zgodnie z obowiązującą normą odpowiadającą regulacjom unijnym, rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych typów opracowano na podstawie obliczeń statycznych.

Zamówienie

W zamówieniu należy podać typ oczyszczalni według liczby podłączonych mieszkańców przewidywanych do podłączenia, warunki usytuowania oczyszczalni, materiał, wymiary i głębokość położenia kanalizacji. Przykład zamówienia: Oczyszczalnie ścieków MCA 6, usytuowana na terenie nieutwardzonym, 5 m od obiektu, rury kanalizacyjne PCW DN 125, głębokość położenia kanalizacji w miejscu oczyszczalni wynosi 80 cm.

Warunki dotyczące dostawy

Oczyszczalnie są dostarczane w rozmiarach produkowanych standardowo dla każdego typu z pokrywą (na życzenie zamawiającego z możliwością jej zamykania), ze źródłem sprężonego powietrza, z komorą do osadzenia źródła sprężonego powietrza oraz króćcami do podłączenia rur kanalizacyjnych. Dostawa standardowa obejmuje sprężarkę (tłokową lub przeponową, ewentualnie pompę próżniową Rootsa z izolacją dźwiękową w pokrywie, w typach MCA 35 i MCA 50), kabel połączeniowy z wtyczką i wyłącznik zegarowy (przerywacz), które podłącza samodzielnie odbiorca (MCA 6 i MCA 10). W wersji dostawy ponadstandardowej znajduje się jednostka sterująca do oddzielnego zabezpieczenia i regulacji ruchu oczyszczalni uzupełniona zaworem solenoidowym (MCA 6 i MCA 10“, MCA 16 do MCA 50). Termin dostawy to 4 tygodnie od otrzymania zamówienia lub według umowy.

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny dla korpusu zgrzewanego z tworzywa sztucznego wynosi 10 lat od dnia następującego po dniu realizacji dostawy. Za dzień dokonania dostawy uważany jest dzień przekazania oczyszczalni ścieków odbiorcy. Okres gwarancyjny wbudowanych urządzeń mechanicznych i elektrycznych poddostawców jest określony przez producentów i dostawców tych elementów. Serwis wyrobu i naprawy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia producent.

 

 

Copyright © 2009 InstalEko
Wykonanie: Anronet