English Strona G3�� Kontakt Mapa strony

Separatory tłuszczów EOT

 

Zastosowanie

Separatory EOT są przeznaczone do usuwania nieemulgowanych tłuszczów roślinnych i zwierzęcych ze ścieków przed ich zrzutem do kanalizacji lub do kolejnego stopnia oczyszczania (np. w domowej oczyszczalni ścieków). Używane są jako wyposażenie zakładów produkcyjnych, gdzie dochodzi do przekroczenia limitu stężenia tłuszczów w ściekach i wymagana jest ochrona sieci kanalizacyjnej oraz urządzeń oczyszczających przed osadzaniem tłuszczy, tzn. przede wszystkim w dużych stołówkach, restauracjach, hotelach i wytwórniach produktów spożywczych. Do separatora tłuszczów nie należy nigdy doprowadzać innych ścieków powstających w danym obiekcie! Przed dopływem do separatora należy uprzednio usunąć grube zanieczyszczenia mechaniczne, które powodowały by nadmierne zamulanie wnętrza urządzenia i zwiększały wymagania związane z jego utrzymaniem.

Opis

Separator tworzy wodoszczelny zbiornik w całości zgrzewany z płyt lub elementów konstrukcyjnych (przy większych wymiarach) z polipropylenu, rozdzielony ścianami działowymi na poszczególne przestrzenie robocze – osadową, oddzielającą i magazynującą wychwycony tłuszcz. Projekt separatorów został opracowany zgodnie z normą DIN 4040. Separatory są produkowane w dwu podstawowych wykonaniach, a mianowicie do osadzenia na podłodze pomieszczeń (pomieszczania w suterynie, piwnicach itp.) lub do osadzenia w terenie (zabudowa na ciągu kanalizacyjnym poza obrębem budynku, bezpośrednio w terenie). Ich konstrukcja pozwala osadzać je na betonowej płycie fundamentowej i bezpośrednio obsypać materiałem obojętnym bez obetonowania, (jeżeli separator jest umieszczony w pasie zieleni i nad poziomem wody gruntowej i nie jest obciążony ruchem pojazdów). Dopływ i odpływ wody ściekowej jest dopasowany do podłączenia rurociągów od ø 110 mm do ø 160 mm (według wielkości separatora i wymagania odbiorcy). Separator można odpowietrzać za pomocą rury PP umieszczonej nad poziomem ścieków w separatorze. Ścieki (pozbawione grubych zanieczyszczeń mechanicznych) z zawartością tłuszczów są po wejściu do separatora pozbawiane drobnych zanieczyszczeń mechanicznych, które osadzają się na dnie pierwszej komory oddzielonej ścianą nurnikową oraz nadmiaru tłuszczów lżejszych od wody, które zgromadzą się na powierzchni wody (razem z ewentualnymi innymi zanieczyszczeniami pływającymi). Wstępnie oczyszczone ścieki  przepływają pod ścianą nurnikową do drugiej komory, gdzie dzięki ochładzaniu przebiega dalszy ciąg oddzielania grawitacyjnego oraz dochodzi do oddzielenia resztek tłuszczów pływających. Stężenie tłuszczów na odpływie z separatora odpowiada wymogom dotyczącym jakości ścieków odprowadzanych do lokalnej sieci kanalizacyjnej lub do oczyszczalni lokalnej/przydomowej.

Zalety

• zastosowanie materiałów nie podlegających korozji
• wysoka sprawność usuwania tłuszczów, odprowadzane ścieki nie powodują „zarastania” rur kanalizacyjnych cząstkami tłuszczu
• minimalne wymagania dotyczące obsługi i konserwacji
• niskie koszty zakupu i koszty eksploatacyjne

Instalacja

Separatory można umieścić w budynku i poza nim bezpośrednio w terenie.

Instalacja w budynku:

Separator EOT należy umieścić jak najbliżej źródła zanieczyszczeń na równym podłożu. Producent zaleca wyrównanie nierówności podłoża. Należy podłączyć rurociąg doprowadzający i odprowadzający do kanalizacji, alternatywnie podłączyć rurę odpowietrzającą. Po wykonaniu tych czynności separator jest przygotowany do eksploatacji można do niego doprowadzić ścieki.

Instalacja w terenie:

Separator EOT należy umieścić poza budynkiem w wykopie na żelbetowej płycie fundamentowej, podłączyć do kanalizacji (nie zamieniając dopływu z odpływem!). Zbiornik należy obsypać materiałem obojętnym. W przypadku umieszczenia w terenie utwardzonym, po którym mogą poruszać się pojazdy, lub przy osadzeniu pod maks. poziomem wody gruntowej zbiornik należy częściowo bądź zupełnie obetonować. Szczegółowy opis instalacji znaleźć można w dołączanych do wyrobu Warunkach technicznych. Sposób uruchomienia jest taki sam jak przy instalacji w budynku.

Dane techniczne

 


Obsługa i konserwacja

Poprawne działanie separatora zapewnia jego regularna kontrola i czyszczenie. Użytkownik powinien w regularnych okresach czasu zapewnić ręczne usunięcie oddzielonego tłuszczu z powierzchni obu komór oraz osadu ściekowego z dna obu komór po wypompowaniu całej objętości ścieków za pomocą pompy mułowej (a w wielkoobjętościowych separatorach za pomocą wozu asenizacyjnego). Ilość zabiegów konserwatorskich jest zależna od ilości ścieków, stopnia i rodzaju zanieczyszczeń oraz od innych parametrów eksploatacyjnych. Należy dokonać obserwacji podczas ruchu próbnego i uzupełnić w regulaminie dotyczącym eksploatacji urządzenia. (usuwanie tłuszczu odbywa się zwykle 1x na 3-5 tygodni, usuwanie mułu i czyszczenie wnętrza separatora 1x na 3-6 miesięcy).

Zamówienie

Dobór odpowiedniego typu separatora zależy od ilości odprowadzanych ścieków (przepływ dzienny), właściwości wszystkich zanieczyszczeń, temperatury wody oraz warunków instalacji. Orientacyjnie można wychodzić z ilości porcji jedzenia wyprodukowanych dziennie, bądź ze zmierzonego dziennego zużycia wody w danej wytwórni. Jeżeli ścieki są zazwyczaj ciepłe (ponad 40 °C), należy wybrać separator o stopień większy od tego, który byłby odpowiedni według ustalonego przepływu.

Przykład zamówienia

Separator tłuszczu EOT-1 do umieszczenia w wolnym terenie, gdzie nie będzie obciążany pojazdami, nad poziomem wody gruntowej, z podłączeniem do kanalizacji z rur PCW ø 110 mm

Alternatywnie oferujemy opracowanie projektu właściwego typu separatora oraz jego instalację na podstawie danych o producencie ścieków przekazanych przez zamawiającego Warunki dotyczące dostawy
Separatory można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy producent zapewni transport do miejsca przeznaczenia. Termin dostawy to 7 dni od otrzymania zamówienia (lub według umowy).

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny dla wyrobu wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia producent.
 

Copyright © 2009 InstalEko
Wykonanie: Anronet