English Strona G3�� Kontakt Mapa strony

Studzienka zbiorcza kanalizacji podciśnieniowej KS-P1

 

Zastosowanie

Studzienki KS-P są przeznaczone przede wszystkim do budowy podciśnieniowych systemów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych. Kanalizacja podciśnieniowa jest alternatywnym sposobem kanalizowania miast, gmin i zespołów przemysłowych, przede wszystkim w miejscach, gdzie jest niedostateczne naturalne nachylenie terenu, są nieodpowiednie warunkigeologiczne z wysokim poziomem wody gruntowej, w rozproszonej zabudowie, w strefach sanitarno-ochronnych, przy sezonowej eksploatacji, przy przeszkodach na trasie kanalizacji oraz tam, gdzie należy ograniczyć roboty ziemne. Ścieki z obiektów spływają przyłączem kanalizacyjnym do studzienki zbiorczej, skąd są po jej napełnieniu automatycznie (po otwarciu zaworu podciśnieniowego) zassane do przewodu przyłączeniowego DN 50 mm, a następnie do rurociągu zbiorczego od DN 110 m do DN 220 mm. Rurociągiem tym przy wywołanym podciśnieniu ok. 0,6 bara spływają do podciśnieniowej stacji zbiorczej, skąd spływają grawitacyjnie lub są przepompowywane
do oczyszczalni ścieków.

Opis

Studzienki są wykonane jako zgrzewane z półfabrykatów polipropylenowych i zostały zaprojektowane jako samonośne, tzn. są przeznaczone do osadzenia w pasie zieleni przy ogrodzeniu (tzw. typoszereg lekki) z obsypaniem zagęszczonym gruntem, nie wymagają obetonowania. Wybetonować należy jedynie dolną część studzienki do poziomu króćca wlotowego oraz wieniec, odciążający właz na poziomie terenu. (w przypadku osadzania pokryw włazów odpowiedniej klasy według obowiązującej normy). Całkowite obetonowanie należy wykonać w przypadku osadzenia studzienki w miejscach wjazdów do garaży i na posesje, ewentualnie w miejscach zagrożonych najeżdżaniem przez pojazdy (tzw. typoszereg ciężki). Standardowy typoszereg produkowanych studzienek ma korpus o średnicy ø 600 mm, wysokość H=1100, 1300, 1600, 1800, 2000 i 2200 mm oraz standardową wysokość osi króćca wlotowego nad dnem studzienki, ewentualnie osi rurociągu odsysającego od górnej krawędzi. Studzienki mają pochyłe dno i są wyposażone w króciec wlotowy dopływu grawitacyjnego o średnicy wewnętrznej DN 150 i odsysający przewód podciśnieniowy DN 50 (bez zaworu podciśnieniowego AIRVAC 2” i rury czujnika PCW 63x2,0). Na życzenie odbiorcy można dostarczyć również studzienki o innych wymiarach, ewentualnie wyposażyć je w drabinki z tworzywa sztucznego.

Zalety

• dłuższa trwałość w porównaniu ze studzienkami betonowymi, odporność na działanie wód agresywnych,
• zagwarantowana wodoszczelność (wykluczenie zanieczyszczenia środowiska przez przesiąkanie, wykluczenie przesiąkania zgromadzonych ścieków),
• łatwość manipulacji przy transporcie i instalacji,
• łatwe osadzenie w wykopie, minimalne koszty instalacji,
• minimum prac związanych z konserwacją (należy okresowo oczyścić dno studzienki, ściany wewnętrzne i pokrywę z ramą włącznie od zanieczyszczeń mechanicznych, ewentualnie spłukać strumieniem czystej wody).

Instalacja

Studzienkę należy osadzić w wykopie na płycie betonowej (alternatywnie na zagęszczonej warstwie żwiru), ewentualnie można ją osadzić w świeżym betonie na dnie wykopu. Studzienkę należy osadzić tak, aby dopasować podłączane do niej przewody rurowe i złączki, potem podłączyć studzienkę do rurociągu doprowadzającego i podciśnieniowego oraz obetonować dolną część studzienki do poziomu króćca wlotowego. Po stwardnieniu betonu należy studzienkę zasypać ziemią i wybetonować wieniec do osadzenia pokrywy żeliwnej bądź innej pokrywy odpowiedniej klasy (np. A 30 dla powierzchni, po których mogą się poruszać wyłącznie piesi i rowerzyści, i dla powierzchni do nich podobnych, np. trawników, B 125 – chodniki, strefy dla pieszych i podobne powierzchnie, parkingi dla samochodów osobowych). Studzienki o wysokości ponad H=2000 mm i studzienki umieszczone w pasach dróg, na parkingach i porównywalnych
powierzchni utwardzonych należy obetonować na całej wysokości i wyposażyć w pokrywy min kl. D 400.

Dane techniczne
 Zamówienie

Przykład zamówienia: Studzienka zbiorcza kanalizacji podciśnieniowej KS-P1, o wysokości H=1600 mm.

Warunki dotyczące dostawy

Studzienka dostarczana jest z wbudowanym przewodem podciśnieniowym dopasowanym do montażu zaworu podciśnieniowego, na życzenie można wstawić drabinkę z tworzywa sztucznego. Studzienki można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy dystrybutor zapewni transport do miejsca przeznaczenia. Termin dostawy to 2 tygodnie od otrzymania zamówienia (lub

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny dla korpusu studzienki z tworzywa sztucznego wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia producent.

Copyright © 2009 InstalEko
Wykonanie: Anronet