English Strona G3�� Kontakt Mapa strony

Szamba  – Typoszereg ZH (graniaste)

 

Zastosowanie

Szamba te stanowią wodoszczelne, bezodpływowe zbiorniki przeznaczone do gromadzenia ścieków i wód lub różnego rodzaju odpadów ciekłych, których nie można bezpośrednio z miejsca wytwarzania odprowadzać do kanalizacji lub oczyszczać w oczyszczalni ścieków, bądź unieszkodliwiać w inny sposób.
Zawartość szamba, po osiągnięciu maksymalnego poziomu, należy wywieźć i unieszkodliwić w odpowiedni sposób, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Opis

Standardowo produkowany typoszereg obejmuje szamba o maksymalnej pojemności użytkowej 20 m3. Ponadstandardowe wielkości i rodzaje wykonań są produkowane jako nietypowe według zamówienia odbiorcy oraz indywidualnych wymogów dotyczących produkcji. Typoszereg obejmuje zbiorniki w całości wykonane ze ściennych elementów konstrukcyjnych z polipropylenu integralnego. Szamba graniaste o pojemności użytkowej 4 i 6 m3 dostarczane i instalowane są jako samonośne, obsypane ziemią, alternatywnie jako obetonowane, jeżeli wymagają tego warunki w jakich mają być zainstalowane. Szamba graniaste o pojemności powyżej 8 m3 instalowane są zawsze z obetonowaniem. Dostęp do szamba umożliwia właz rewizyjny, który służy do przepompowania zawartości szamba, jego czyszczenia i sprawdzania szczelności. W przypadku umieszczenia włazu w miejscu dostępnym publicznie powinien on zgodnie z obowiązującą normą posiadać zamykaną pokrywę. Szczelność wyrobu jest udokumentowana protokołem o próbie wodoszczelności. Przy instalacji standardowej (podłączenie do kanalizacyjnego przyłącza domowego) zbiorniki są wyposażone w króciec dopływowy o wymiarze dopasowanym do przyłącza, w innych przypadkach króciec dopływowy jest dobrany zgodnie z wymaganiami zamawiającego.
W przypadku braku odpowietrzania przestrzeni szamba przewodem doprowadzającym, szambo zostanie wyposażone w króciec umożliwiający instalację oddzielnego przewodu odpowietrzającego.

Zalety

• dłuższa trwałość w porównaniu z urządzeniami w wykonaniu z betonu,
• odporność na działanie środowiska agresywnego,
• zagwarantowana wodoszczelność wyklucza zanieczyszczenie środowiska przez przesiąkanie zawartości szamba oraz przez przesiąkanie wód gruntowych do szamba,
• łatwość manipulacji przy transporcie i instalacji,
• przy dobrych warunkach osadzenia nie ma potrzeby obetonowania, co znacznie obniża koszty instalacji,

Instalacja

Zbiornik umieszcza się zgodnie z obowiązującą normą poza obrębem budynku w wykopie na betonowej płycie fundamentowej o grubości od 100 do 150 mm (w zależności od wielkości szamba). Bezpośrednio przed osadzeniem zaleca się nanieść na płytę fundamentową cienką poziomującą warstwę cementową. Szambo należy wypoziomować. Po osadzeniu szamba i stwardnieniu warstwy fundamentowej oraz cementowej warstwy poziomującej należy szambo stopniowo wypełniać wodą, obsypywać ziemią i lekko ją zagęszczać, lub obetonowywać (zgodnie z przyjętym rozwiązaniem). Podczas obsypywania (obetonowywania) słup wody powinien być zawsze o ok. 40 cm wyżej niż materiał obsypowy (beton), aby doszło do zrównoważenia ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego. Standardowe wykonania zbiorników nie są przeznaczone do miejsc, w których występuje stale podwyższony poziom wód gruntowych. W przypadku
podwyższonego poziomu wód gruntowych (ponad krawędź płyty fundamentowej), producent dostarczy zbiornik w wykonaniu z kołnierzem służącym do częściowego obetonowania zbiornika zabezpieczającego przed naporem wód gruntowych. Wymóg dotyczący modyfikacji zbiornika do zainstalowania w miejscu występowania podwyższonego poziomu wód gruntowych należy to z góry podać w zamówieniu. Głębokość osadzenia zbiornika wynika z głębokości rurociągu kanalizacji doprowadzającej ścieki. Konkretne rozwiązanie budowlane umieszczenia i sposobu zainstalowania szamba określa odpowiednia dokumentacja projektowa uwzględniająca konkretne warunki użycia szamba Instalację szamba zaleca się powierzyć wyspecjalizowanej firmie.

Dane techniczne


Rozwiązanie konstrukcyjne korpusu szamba zostało opracowane na podstawie szczegółowych obliczeń statycznych. Inne zagadnienia dotyczące konstrukcji, położenia, zastosowania i eksploatacji szamb, regulują obowiązująca norma i odpowiednie przepisy prawne.
Dobór typu szamba i jego wielkość przy zastosowaniu w zabudowie użyteczności publicznej oblicza się zgodnie z obowiązującą normą według wzoru:
V = n . q . t [m3],
gdzie:
n – liczba mieszkańców,
q – jednostkowe średnie zużycie wody w m3/osobę/dzień (od
0,08 do 0,15 m3)
t – okres czasu opróżniania szamba w dniach

W pozostałych przypadkach potrzebną wielkość szamba określa projektant.

Pozostałe dane - zob. dołączony rysunek.

Obsługa i konserwacja

Szambo należy opróżnić po osiągnięciu w nim maksymalnego poziomu, tj. 300 mm pod poziomem pokrywy. Opróżnianie wykonuje się przez przepompowanie zawartości do cysterny samochodowej. Oprócz opróżniania zawartości szambo nie wymaga żadnej obsługi ani konserwacji.

Zamówienie

W zamówieniu należy podać typ szamba zgodnie z oferowanym typoszeregiem albo wymagania dotyczące wykonania niestandardowego, dane o warunkach posadowienia, króćcu dopływowym, właściwościach gromadzonych ścieków oraz wymagania dotyczące przewodu odpowietrzającego i zabezpieczenia przed naporem wód gruntowych.

Przykład zamówienia: Szambo typu ZH-4 (pojemność użytkowa 4 m3), umieszczone w ogrodzie na trawniku, króciec dopływowy DN 150, HN=300 mm, z zabezpieczeniem zbiornika przed naporem wód gruntowych.

Warunki dotyczące dostawy

Szamba można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy dystrybutor zapewni transport do miejsca przeznaczenia, dokumentację projektową oraz wykona wszystkie prace związane z zainstalowaniem szamba wraz z robotami budowlanymi. Termin dostawy wynosi 2 tygodnie od otrzymania zamówienia lub według umowy.

Gwarancja i serwis


Okres gwarancyjny dla korpusu szamba z tworzywa sztucznego wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia producent.

Copyright © 2009 InstalEko
Wykonanie: Anronet