English Strona G3�� Kontakt Mapa strony

Szamba – Typoszereg ZV (cylindryczne)

 

Zastosowanie

Szamba stanowią wodoszczelne, bezodpływowe zbiorniki przeznaczone do gromadzenia ścieków lub różnego rodzaju odpadów ciekłych, których nie można odprowadzać bezpośrednio do kanalizacji ani oczyszczać w oczyszczalni ścieków, bądź unieszkodliwiać w inny sposób.
Zawartość szamba powinna być niezwłocznie wywożona i unieszkodliwiana w odpowiedni sposób, po osiągnięciu maksymalnego poziomu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Opis

Standardowo produkowany typoszereg obejmuje szamba o maksymalnej pojemności użytkowej 15 m3. Szamba o ponadstandardowych wielkościach i rodzajach wykonań są produkowane jako nietypowe według zamówienia odbiorcy oraz indywidualnych wymogów dotyczących wykonania. Typoszereg obejmuje zbiorniki w całości wykonane ze ściennych elementów konstrukcyjnych z polipropylenu homogenicznego.
Szamba cylindryczne w całym zakresie typoszeregu dostarczane i instalowane są jako samonośne, obsypane ziemią, alternatywnie jako obetonowane, jeżeli wymagają tego warunki, w jakich mają być zainstalowane. Dostęp do szamba umożliwia właz rewizyjny ø 600 mm, który służy do przepompowania zawartości szamba, do jego czyszczenia i sprawdzania szczelności. W przypadku umieszczenia włazu w miejscu dostępnym publicznie powinien on zgodnie z obowiązującą normą posiadać zamykaną pokrywę. Szczelność wyrobu jest udokumentowana protokołem o próbie wodoszczelności. Przy użyciu standardowym (podłączenie do kanalizacyjnego przyłącza domowego) zbiorniki są wyposażone w króciec dopływowy o wymiarze dopasowanym do przyłącza, w innych przypadkach króciec dopływowy jest dobrany w zależności od potrzeb i wymagań zamawiającego. W przypadku braku odpowietrzania szamba przewodem doprowadzającym, szambo zostanie wyposażone w króciec umożliwiający instalację oddzielnego przewodu odpowietrzającego.

Zalety

• dłuższa trwałość w porównaniu z wykonaniem betonowym
• odporność na działanie środowiska agresywnego, zarówno względem wody gruntowej, jak i zawartości szamba (w przypadku niektórych ścieków bądź odpadów ciekłych),
• zagwarantowana wodoszczelność wyklucza zanieczyszczenie środowiska przez przesiąkanie zawartości z szamba oraz przed przesiąkaniem wód gruntowych do szamba),
• łatwość manipulacji przy transporcie i instalacji,
• przy dobrych warunkach osadzenia nie ma potrzeby obetonowania, co znacznie obniża koszty instalacji.

Instalacja

Zbiornik umieszcza się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, poza obrębem budynku w wykopie na betonowej płycie fundamentowej o grubości od 100 do 150 mm (w zależności od wielkości szamba). Bezpośrednio przed osadzeniem zaleca się nanieść na płytę fundamentową cienką poziomującą warstwę
cementową. Szambo należy wypoziomować. Po osadzeniu szamba i stwardnieniu warstwy fundamentowej oraz cementowej warstwy poziomującej należy szambo stopniowo wypełniać wodą, obsypywać ziemią i lekko ją zagęszczać, lub obetonowywać (zgodnie z przyjętym rozwiązaniem). Podczas obsypywania (obetonowywania) poziom wody powinien być zawsze o ok. 40 cm wyżej niż materiał obsypowy (beton), aby doszło do zrównoważenia ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego. Standardowe wykonania zbiorników nie są przeznaczone do miejsc, w których występuje stale podwyższony poziom wody gruntowej. W przypadku podwyższonego poziomu wody gruntowej (ponad krawędź płyty fundamentowej), producent dostarczy zbiornik w wykonaniu z kołnierzem służącym do częściowego obetonowania zbiornika przeciw naporowi wód gruntowych. Wymóg dotyczący modyfikacji zbiornika do zainstalowania w miejscu ystępowania podwyższonego poziomu wód gruntowych należy z góry podać w zamówieniu. Głębokość osadzenia zbiornika wynika z głębokości rurociągu kanalizacji doprowadzającej ścieki. Konkretne rozwiązanie budowlane umieszczenia i sposobu zainstalowania szamba określa odpowiednia dokumentacja projektowa uwzględniająca konkretne warunki użycia szamba Zainstalowanie szamba radzimy zlecić fachowej firmie

Dane techniczne

Rozwiązanie konstrukcyjne korpusu szamba zostało opracowane na podstawie szczegółowych obliczeń statycznych. Inne zagadnienia dotyczące konstrukcji, położenia, zastosowania i eksploatacji szamb, reguluje norma i odpowiednie przepisy
prawne.
Dobór typu szamba i jego wielkość przy zastosowaniu w zabudowie użyteczności publicznej oblicza się według wzoru:
V = n . q . t [m3],
gdzie:
n – liczba mieszkańców,
q – jednostkowe średnie zużycie wody w m3/osobę/dzień (od
0,08 do 0,15 m3)
t – czas zatrzymania w dniach (okres opróżniania szamba)

W pozostałych przypadkach zastosowania potrzebną wielkość szamba określa projektant.

Obsługa i konserwacja

Szambo należy opróżnić po osiągnięciu w nim maksymalnego poziomu, tj. 300 mm pod poziomem pokrywy. Opróżnianie wykonuje się przez przepompowanie zawartości do wozu asenizacyjnego. Oprócz opróżniania zawartości szambo nie wymaga żadnej obsługi ani konserwacji.

Zamówienie

W zamówieniu należy podać typ szamba zgodnie z oferowanym typoszeregiem albo wymagania dotyczące wykonania niestandardowego, dane o warunkach posadowienia oraz parametrach króćca dopływowego, właściwościach gromadzonych ścieków, wymagania dotyczące przewodu odpowietrzającego oraz zabezpieczenia przed naporem wód gruntowych. Przykład zamówienia: Szambo typu ZV-4 (pojemność użytkowa 4 m3), umieszczone poza ciągiem pieszo – jezdnym (trawnik w ogrodzie), króciec dopływowy DN 150, HN=300 mm. Wykonanie z zabezpieczeniem zbiornika przed naporem wód gruntowych.

Warunki dotyczące dostawy

Szamba można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy dystrybutor zapewni transport do miejsca przeznaczenia. Dostarczy dokumentację projektową oraz może wykonać prace związane z zainstalowaniem szamba i robotami budowlanymi włącznie. Termin dostawy to 2 tygodnie od otrzymania zamówienia lub według umowy.

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny dla korpusu szamba z tworzywa sztucznego wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia producent.

Copyright © 2009 InstalEko
Wykonanie: Anronet