English Strona G3�� Kontakt Mapa strony

Szambo cylindryczne z tworzywa sztucznego BS-V do biologicznego podczyszczania ścieków

 

Zastosowanie

Szambo jest urządzeniem do biologicznego podczyszczania ścieków. Szambo jako jedyny stopień oczyszczania można użyć tylko po uprzedniej zgodzie służby sanitarnej i organów gospodarki wodnej do obiektów liczących najwyżej 20 osób. Szambo służy do oczyszczania wstępnego ścieków pochodzących z domków jednorodzinnych, małych warsztatów i zakładów oraz obiektów rekreacyjnych przed wypuszczeniem do sieci kanalizacyjnej lub przed kolejnym stopniem oczyszczania ścieków.

Opis

Szambo cylindryczne tworzy samonośny, wodoszczelny zbiornik z tworzywa sztucznego (udokumentowano protokołem o próbie szczelności według obowiązujących norm), zgrzewany z płyt konstrukcyjnych z polipropylenu, podzielony przegrodami na 3 komory. Poszczególne komory szamba są oddzielone ścianami
działowymi z otworami. Ścieki dopływają do szamba przez króciec wlotowy o średnicy od D 110 do D 160 mm (układ i wymiary według życzeń zamawiającego). Oczyszczanie przebiega na zasadzie sedymentacji i rozkłau beztlenowego ścieków, razem z osadem w poszczególnych komorach szamba. Ścieki są odprowadzane za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej do kolejnego stopnia oczyszczania (lub dowożone do oczyszczalni ścieków). Dostęp do poszczególnych komór szamba umożliwia właz o średnicy ø 600 mm zaopatrzony w pokrywę. Umożliwia on także kontrolę poziomów w poszczególnych komorach i służy równocześnie do wypompowywania nadmiaru osadu np. za pomocą wozu asenizacyjnego.

Zalety

• dłuższa trwałość w porównaniu z wykonaniem z betonu, odporność na działanie ścieków i wód agresywnych,
• zagwarantowana wodoszczelność; (wykluczenie zanieczyszczeniaśrodowiska przez przesiąkanie zawartości szamba, wykluczenie przesiąkania wód gruntowych do szamba),
• łatwość manipulacji przy transporcie i instalacji,
• łatwe osadzenie w wykopie bez potrzeby obetonowania,
• niskie koszty instalacji.

Instalacja

Szambo do biologicznego oczyszczania ścieków dostarczane jest zawsze w wykonaniu bezwspornikowym, przeznaczonym do obsypania ziemią (bez potrzeby obetonowania). Osadza się je zawsze poza obrębem budynku w przygotowanym wykopie, na głębokość określoną w dokumentacji projektowej, na betonowej płycie fundamentowej o grubości ok. 100 do 150 mm. Bezpośrednio przed osadzeniem zaleca się nanieść na płytę fundamentową cienką cementową warstwę poziomującą. Szambo należy wypoziomować. Po osadzeniu i utwardzeniu warstwy fundamentowej należy szambo stopniowo wypełniać wodą i obsypywać ziemią (poziom wody powinien być zawsze o ok. 40 cm wyżej niż materiał obsypowy, w celu zrównoważenia ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego). W przypadku, kiedy w miejscu zainstalowania szamba występuje poziom wody gruntowej ponad krawędź płyty fundamentowej, dystrybutor dostarczy szambo w wykonaniu z kołnierzem służącym do częściowego obetonowania co stanowi zabezpieczenie
przed naporem wód gruntowych. W takich przypadkach należy każdorazowo rozwiązywać ten problem z producentem, ewentualnie z projektantem.

Dane techniczne

Rozwiązanie konstrukcyjne korpusu szamba zostało opracowane na podstawie szczegółowych obliczeń statycznych. Dobór typu (ogólną pojemność użytkową szamba) oblicza się według wzoru:
V = a . n . q . t [m3],
gdzie:
a – współczynnik komory osadowej (a = 1,5),
n – liczba mieszkańców,
q – jednostkowe zużycie wody w m3/osobę/dzień (od 0,08 do
0,15 m3)
t – czas przebywania w dniach (zazwyczaj t = 3)

Reszta danych - zob. dołączony rysunek.


Obsługa i konserwacja

Producent zaleca raz w miesiącu przeprowadzenie kontroli wzrokowej poziomu w komorze wlotowej i ewentualne usunięcie pływających, trudnych do rozkładu biologicznego przedmiotów. Szambo należy opróżnić, kiedy wysokość osadu osiągnie jedną trzecią wysokości użytkowej poziomu wody, co najmniej
raz w roku. Przy opróżnianiu szamba należy pozostawić warstwę osadu o grubości ok. 0,15 m w celu aktywowania nowo doprowadzonego osadu.

Zamówienie

W zamówieniu należy podać typ szamba zgodnie z oferowanymi wymiarami, wymagania odnnośnie instalacji, wymiary dopływu i odpływu.

Przykład zamówienia:


Szambo do oczyszczania biologicznego, cylindryczne z tworzywa sztucznego BS-V (pojemność użytkowa
4 m3), dopływ DN 100, odpływ DN 90, HN=200 mm.

Warunki dotyczące dostawy

Szamba można transportować zwy

kłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy dystrybutor zapewni transport do miejsca przeznaczenia. Termin dostawy to 3 tygodnie od otrzymania zamówienia (lub według umowy).

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny dla korpusu szamba z tworzywa sztucznego wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia producent.
 

 

Copyright © 2009 InstalEko
Wykonanie: Anronet