English Strona G3�� Kontakt Mapa strony

Szambo graniaste z tworzywa sztucznego BS-H do biologicznego oczyszczania ścieków

 

Zastosowanie

Szambo jest urządzeniem do biologicznego oczyszczania ścieków. Szambo jako jedyny stopień oczyszczania można użyć tylko po uprzedniej zgodzie służby sanitarnej i organów gospodarki wodnej do obiektów liczących najwyżej 20 osób. Szambo służy do oczyszczania wstępnego ścieków pochodzących z domków jednorodzinnych, małych warsztatów i zakładów oraz obiektów rekreacyjnych przed zrzutem do sieci kanalizacyjnej lub przed kolejnym stopniem oczyszczania ścieków.

Opis

Szambo graniaste tworzy samonośny, wodoszczelny zbiornik z tworzywa sztucznego (udokumentowano protokołem z próby szczelności), zgrzewany ze ściennych elementów konstrukcyjnych z polipropylenu integralnego, rozdzielony przegrodami na 3 komory. Poszczególne komory szamba są oddzielone ścianami
działowymi i nurnikowymi. Ścieki dopływają do szamba przez króciec wlotowy od D 110 do D 160 mm (układ i wymiary według życzeń zamawiającego). Oczyszczanie biologiczne przebiega na zasadzie osadzania i gnicia aerobowego ścieków wraz z osadem czynnym w poszczególnych komorach szamba.
Oczyszczone ścieki są odprowadzane za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej do odbiornika powierzchniowego, ewentualnie do kolejnego stopnia oczyszczania. Dostęp do poszczególnych komór szamba umożliwiają dwa włazy 600 x 600 mm zaopatrzone w pokrywy, które umożliwiają ich zamykanie. Włazy umożliwiają także kontrolę poziomów w poszczególnych komorach i służą równocześnie do przepompowywania zgromadzonego osadu za pomocą wozu asenizacyjnego.

Zalety

• dłuższa trwałość w porównaniu z wykonaniem z betonu, odporność na działanie ścieków i wód agresywnych,
• zagwarantowana wodoszczelność (wykluczenie zanieczyszczenia środowiska przez przesiąkanie zawartości szamba, wykluczenie przesiąkania wód gruntowych do szamba),
• łatwość manipulacji przy transporcie i instalacji,
• łatwe osadzenie w wykopie bez potrzeby obetonowania, niskie koszty instalacji,

Instalacja

Szambo do biologicznego oczyszczania ścieków dostarczane jest zawsze w wykonaniu samonośnym, przeznaczonym do obsypania ziemią (bez potrzeby obetonowania). Osadza się je zawsze w gruncie poza obrębem budynku do przygotowanego wykopu na głębokości określonej w dokumentacji projektowej, na betonowej płycie fundamentowej o grubości ok. 100 do 150 mm (w zależności od wielkości szamba). Bezpośrednio przed osadzeniem zaleca się nanieść na płytę fundamentową cienką warstwę poziomującą podkładu cementowego. Szambo należy wypoziomować. Po osadzeniu i utwardzeniu warstwy fundamentowej należy szambo stopniowo wypełniać wodą i obsypywać ziemią (poziom wody powinien być zawsze o ok. 40 cm wyżej niż materiał obsypowy w celu zrównoważenia ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego). Standardowe wykonanie zbiorników nie jest przeznaczone do miejsc z występowaniem
podwyższonego ustalonego poziomu wody gruntowej. W przypadku podwyższonego poziomu wody gruntowej zbiornik jest dostarczany w wykonaniu z kołnierzem obwodowym i instalowany z częściowym obetonowaniem nad poziomem kołnierza dla zabezpieczenia przed naporem wody. Typ zbiornika do osadzenia pod poziomem wody gruntowej należy podać w zamówieniu. Głębokość osadzenia zbiornika wynika z głębokości rurociągu kanalizacji doprowadzającej ścieki. Konkretne rozwiązanie budowlane umieszczenia i sposobu zainstalowania szamba określa odpowiednia dokumentacja projektowa uwzględniająca konkretne warunki użycia szamba Zainstalowanie szamba radzimy zlecić fachowej firmie.

Dane techniczne

Rozwiązanie konstrukcyjne korpusu szamba zostało opracowane na podstawie szczegółowych obliczeń statycznych. Dobór typu (ogólną pojemność użytkową szamba) oblicza się według wzoru:
V = a . n . q . t [m3],
gdzie:
a – współczynnik komory osadowej (a = 1,5),
n – liczba mieszkańców,
q – jednostkowe zużycie wody w m3/osobę/dzień (od 0,08 do
0,15 m3)
t – czas przetrzymywania (zazwyczaj t = 3)

Reszta danych - zob. dołączony rysunek.

Obsługa i konserwacja

Producent zaleca raz w miesiącu przeprowadzenie kontroli wzrokowej poziomu w komorze wlotowej i ewentualne usunięcie pływających, trudnych do rozkładu biologicznego przedmiotów. Szambo należy opróżnić, kiedy wysokość osadu osiągnie jedną trzecią wysokości użytkowej poziomu wody, co najmniej
raz w roku. Przy opróżnianiu szamba należy pozostawić warstwę osadu o grubości ok. 0,15 m w celu aktywowania nowo doprowadzonego osadu.

Zamówienie

W zamówieniu należy podać typ szamba zgodnie z oferowanymi wymiarami, wymagane umieszczenie, wymiary dopływu i odpływu oraz zabezpieczenie przed wyporem wody.
.
Przykład zamówienia:
Szambo do oczyszczania biologicznego graniaste z tworzywa sztucznego BS-H (pojemność użytkowa 4,3 m3), umieszczone w pierwotnym gruncie, dopływ DN 100, odpływ DN 90, HN=200 mm, z zabezpieczeniem przed wyporem wody.

Warunki dotyczące dostawy

Szamba można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy dystrybutor zapewni transport do miejsca przeznaczenia.

Termin dostawy to 2 tygodnie od otrzymania obowiązującego zamówienia (lub według umowy).


Gwarancja i serwis


Okres gwarancyjny dla korpusu szamba z tworzywa sztucznego wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia producent.
 

Copyright © 2009 InstalEko
Wykonanie: Anronet