English Strona G3�� Kontakt Mapa strony

Biologiczne oczyszczalnie ścieków EKOKOM

 

Typoszereg od 100 do 2 000 RLM

Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna jest przeznaczona do oczyszczania ścieków komunalnych i ścieków przemysłowych zawierających zanieczyszczenia ulegające rozkładowi biologicznemu

Zastosowanie

Oczyszczalnie ścieków typu EKOKOM to oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne przeznaczone do czyszczania ścieków komunalnych i niektórych ścieków przemysłowych zawierających zanieczyszczenia ulegające rozkładowi biologicznemu. Technologia oczyszczania wykorzystuje standardowe procesy oraz stosuje powszechnie dostępne urządzenia technologiczne. Podstawowy typoszereg został zaprojektowany jako proces ciągły pracujący w technologii niskoobciążonego osadu czynnego bez osadnika wstępnego z wydzieloną strefą nitryfikacji i denitryfikacji. Oczyszczalnie instalowane są w blokach technologicznych. Blok technologiczny składa się zawsze z podstawowych procesów oczyszczania:
• mechaniczne oczyszczanie wstępne
• komora osadu czynnego z wydzieloną strefami denitryfikacji i nitryfikacji
• osadnik osadu nadmiernego (osadnik wtórny)
• zbiornik do czasowego magazynowania osadu nadmiernego (komora stabilizacji osadu nadmiernego)

W uzasadnionych przypadkach w zależności od właściwości ścieków powyżej podany podstawowy układ  technologiczny jest uzupełniany o zbiornik wyrównawczy i homogenizacyjny oraz osadnik wstępny. W małych oczyszczalniach ścieków może być celowe, w zależności od właściwości ścieków, wspólna stabilizacja i magazynowanie osadu wstępnego z osadem nadmiernym powstającym w procesie oczyszczania. Parametry obciążenia hydraulicznego dla ścieków komunalnych są bilansowane z uwzględnieniem jednostkowej produkcji ścieków na poziomie 130 l/mieszkańca/doba. Parametry technologiczne zaprojektowano na obciążenie ładunku w przeliczeniu na równoważną liczbę mieszkańców (RLM) co jest zgodnie z regulacjami polskimi i europejskimi. Rzeczywista liczba mieszkańców podłączonych do oczyszczalni na ogół stanowi 70-80 % równoważnej liczby mieszkańców. Przepustowość
oczyszczalni ścieków przemysłowych odpowiada wielkości obciążenia oczyszczalni ścieków ładunkiem substancji zanieczyszczających 

Opis działania podstawowego układu technologicznego oczyszczalni ścieków

Ścieki dopływają grawitacyjnie lub są pompowane pompą rozdrabniającą do części mechanicznej oczyszczalni ścieków. Oczyszczanie mechaniczne ma na celu przede wszystkim ochronę innych obiektów oczyszczalni ścieków przed większymi zanieczyszczeniami a równocześnie wydzielenie frakcji stałych przed wprowadzeniem ścieków do części biologicznej oczyszczalni. W oczyszczalniach o mniejszej przepustowości (do około 300 RLM) zanieczyszczenia stałe są wydzielane za pomocą krat ręcznych wraz osadnikiem wstępnym. W większych oczyszczalniach ścieków używa się krat mechanicznych uzupełnionych ewentualnie osadnikiem wstępnym. Zabudowa piaskownika w ciągu technologicznym uzależnione jest od pochodzenia ścieków i ich odprowadzania, np. typu kanalizacji (rozdzielcza, lub ogólnospławna), oraz rodzaju ścieków (ścieki sanitarne, ścieki deszczowe, mieszane itp.). Z osadnika wstępnego woda spływa grawitacyjnie lub jest przepompowywana do oczyszczania biologicznego, które działa jako niskoobciążony długookresowy proces aktywacyjny, stabilizujący osad poprzez utlenianie. Ciecz nad osadowa przepływa do zbiornika denitryfikacyjnego gdzie dochodzi do przemieszania z osadem czynnym. Osad czynny jest przepompowywany do zbiornika denitryfikacyjnego albo z osadnika wtórnego (zwrotna recyrkulacja osadu), albo ze zbiornika nitryfikacji (recyrkulacja wewnętrzna). Odpowiednią homogenizację osadu czynnego w komorze denitryfikacji zapewnia śmigłowa pompa głębinowa. W procesie denitryfikacji dochodzi do redukcji biochemicznej azotynów i azotanów w azot lotny z możliwością
wykorzystania części sedymentu organicznego jako substratu do kompostowania. Ze zbiornika denitryfikacyjnego osad czynny spływa do zbiornika nitryfikacyjnego. W zbiorniku nitryfikacyjnym dochodzi do degradacji resztek substancji organicznych w procesie nitryfikacji oraz do utleniania amoniaku na azotyny a następnie na azotany. Homogenizację cieczy zapewnia układ napowietrzania doprowadzający pod ciśnieniem drobne pęcherzyki powietrza. Cały układ napowietrzania składa się z przewodu sprężonego powietrza, aeratorów wytwarzających drobne pęcherzyki powietrza i dmuchaw, których ruch jest sterowany w zależności od wyniku pomiarów ilości tlenu w procesie nitryfikacji. Zbiornik nitryfikacyjny jest wyposażony
w pompę do recyrkulacji wewnętrznej, która przepompowuje osad aktywny z powrotem do zbiornika denitryfikacyjnego. Oddzielanie osadu aktywnego przebiega w pionowym osadniku wtórnym. Oczyszczona woda przelewa się przez przelew, w kształcie zębów piły wyposażony w ścianę nurnikową, do koryta  biorczego umieszczonego pod powierzchnią wody w zbiorniku i odpływa rurociągiem odprowadzającym. Osad czynny jest z dolnej stożkowej części osadnika przepompowywany pompą mamutową lub pompą szlamową jako recyrkulat zwrotny do zbiornika denitryfikacyjnego. Rurociąg zwrotny osadu jest wyposasażony w sterowane odgałęzienie do odprowadzania osadu do osadnika wtórnego. Na rurociągu odprowadzającym wodę oczyszczoną są w wysokopojemnych oczyszczalniach ścieków zainstalowane odpowiednie urządzenia do pomiaru jej przepływu i bilansowania. Przeciążenie osadu czynnego ewentualnie nadmiar osadu wstępnego jest niwelowane w wysokopojemnych oczyszczalniach ścieków składowaniem w oddzielnej komorze stabilizacji osadu, wyposażonego w urządzenie napowietrzające, zapewniające aerobową stabilizację osadu. W małych oczyszczalniach ścieków przeciążenie osadu czynnego jest stabilizowane aerobowo, zagęszczane i składowane razem z osadem wstępnym w osadniku osadu wstępnego, wyposażonego w osadnik wtórny. Uwodniony osad czynny odprowadzany jest z powrotem do systemu oczyszczania. Źródłem sprężonego powierza jest zespół dmuchaw. W małych oczyszczalniach ścieków standardowo instaluje się jeden zespół, w większych oczyszczalniach ścieków instaluje się dwa zespoły, jeden jest eksploatowany, a drugi jest zapasowy. Moc dmuchawy może być regulowana sukcesywnie za pomocą przetwornicy częstotliwości w zależności od stężenia tlenu w zbiorniku nitryfikacyjnym, lub periodycznie mikroprocesorem. Skrzynka rozdzielcza oczyszczalni ścieków jest wyposażona w lampki sygnalizujące stan poszczególnych maszyn i urządzeń elektrycznych, możliwe jest również zdalne przekazywanie tych danych. Przedstawiony podstawowy zestaw technologiczny można zastosować do ścieków komunalnych. Dla niestandardowych ścieków, charakteryzujących się dużą nierównomiernością dobową ścieków z wysoką zawartością organicznych związków azotu i amoniaku, lub dla niektórych rodzajów ścieków przemysłowych zestaw podstawowy musi być zmodyfikowany czy też uzupełniony o inne, specyficzne elementy technologiczne jak osadniki wyrównawczy i homogenizacyjny,  selektory utleniające i beztlenowe, regeneratory osadu aktywnego, dozowniki odczynników neutralizujących, koagulantów, flokulantów, substratu pomocniczego itp. W odniesieniu do rozwiązań technicznych, oczyszczalnie ścieków do 200 RLM są wytwarzane z elementów z tworzywa sztucznego. Od wielkości 350 RLM są to budowle montowane z elementów betonowych charakterystycznych dla budowli wodnych

  
 


Jakość oczyszczonych ścieków

Poziom jakości oczyszczonych ścieków zależy od ładunku zanieczyszczeń i wielkości produkcji ścieków, oraz od zaprojektowania odpowiedniej instalacji technologicznej ich oczyszczania. Rozwiązanie technologiczne powinno zapewniać jakość oczyszczania tak, aby spełnione zostały warunki aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Poniższa tablica przedstawia orientacyjne wartości osiąganej jakości oczyszczonych standardowych ścieków komunalnych.

Specyfikacja dostawy

Kompleksowa oferta dostawy oczyszczalni ścieków EKOKOM zawiera:
• Projekt oczyszczalni ścieków włącznie z rozprowadzeniem energii elektrycznej oraz układów do pomiarów
i regulacji.
• Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych według obowiązujących przepisów prawa.
• Kompletną dostawę i montaż urządzeń technologicznych i zbiorników z tworzyw sztucznych.
• Kompleksową dostawę całej budowy, w tym części budowlanej.
• Opracowanie Regulaminu dotyczącego ruchu, rozruchu oczyszczalni ścieków, wyszkolenie obsługi.
• Nadzór techniczny w okresie 12 miesięcy od przekazania do eksploatacji.
• Rozruch próbny z jego oceną włącznie.

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny na konstrukcje urządzeń technologicznych wynosi do 36 miesięcy.
Gwarancja na urządzenia elektroniczne, instalację elektryczną i układów do pomiarów i regulacji według warunków producentów, min. 24 miesięcy. Producent zapewnia operatywnie i nieprzerwanie komplet czynności serwisowych na całym obszarze Polski.

   
 

Copyright © 2009 InstalEko
Wykonanie: Anronet