English Strona G3�� Kontakt Mapa strony

Uniwersalne zbiorniki cylindryczne z tworzywa sztucznego typoszeregu UPN-V

 

Zastosowanie

Uniwersalne zbiorniki cylindryczne są przeznaczone do magazynowania i przechowywania różnych cieczy, granulatów, materiałów sypkich, wyrobów do celów spożywczych, jak również do magazynowania chemikaliów przy uwzględnieniu odporności na działanie chemiczne użytego materiału konstrukcyjnego
– polipropylenu.

Opis

Zbiorniki cylindryczne są zgrzewane z wytłaczanych płyt polipropylenowych i dostarczane jako nadziemne (szereg UPN- -VN) do osadzenia na podłodze bądź na konstrukcji nośnej, lub jako podziemne (szereg UPN-PN) przeznaczone do osadzenia w ziemi. Zbiorniki zostały skonstruowane jako samonośne, tzn. w wykonaniu podziemnym zainstalowane są w wykopie, obsypane ziemią alternatywnie z obetonowaniem, jeżeli wymagają tego warunki (woda gruntowa, obciążenie pojazdami, itp.). Zbiorniki do 3 m3, są wykonane standardowo jako zamknięte, ze zdejmowaną pokrywą, od 4 m3 jako zamknięte z przyspawaną pokrywą, alternatywnie jako otwarte. Dostęp do zamkniętego zbiornika umożliwia jeden otwór rewizyjny ø 300 mm lub
właz ø 600 mm. Otwór rewizyjny albo właz jest wyposażony w pokrywę, na życzenie zamawiającego zamykaną. W wykonaniu podstawowym są produkowane zbiorniki jednościanowe (oznakowanie JP), w konkretnych przypadkach mogą być wyposażone w łączniki rurowe, armatury, poziomowskaz itp. zgodnie z projektem lub wskazówkami zamawiającego. Zbiorniki można wyposażyć również we wstawki technologiczne, ściany działowe i urządzenia technologiczne (pompy, systemy do mieszania, elementy układów pomiarowych i sterowniczych itd.). Specjalne zbiorniki nadziemne są produkowane i dostarczane
w wykonaniu dwuściankowym (oznakowanie DP) lub z ochronnym zbiornikiem awaryjnym. Zastosowanie odpowiedniego wykonania należy określić w projekcie.

Zalety

• dłuższa trwałość w porównaniu z wykonaniem z betonu,
• odporność na działanie środowiska agresywnego, zarówno odnośnie otaczającego środowiska, jak i zawartości zbiornika,
• zagwarantowana wodoszczelność wyklucza zanieczyszczenie otaczającego środowiska przez przesiąkanie zawartości ze zbiornika oraz przez przesiąkanie wód gruntowych do zbiornika,
• łatwość manipulacji przy transporcie i instalacji,
• osadzenie w wykopie bez potrzeby obetonowania, co obniża koszty instalacji przy podziemnym zainstalowaniu dobranych typów zbiorników.

Instalacja

Przy zainstalowaniu nadziemnym zbiorniki osadzane są na utwardzonej równej powierzchni, lub na konstrukcji nośnej (na zamówienie może być częścią składową dostawy) zgodnie z projektem. Przy zainstalowaniu podziemnym zbiorniki osadzane są w wykopie na poziomej gładkiej betonowej płycie fundamentowej. Po osadzeniu zbiornik należy obsypać ziemią przy równoczesnym wypełnianiu substancją magazynowaną (częściowe przeciwciśnienie), ewentualnie rozeprzeć. Zasypać można też górną płytę zbiornika, jednak tylko na wysokość 300 mm. Standardowe wykonania zbiorników nie są przeznaczone do
miejsc, w których występuje stale podwyższony poziom wody gruntowej, W takim przypadku należy częściowo obetonować zbiornik wyposażony w kołnierz obwodowy (zabezpieczenie przed naporem wody).
Opis instalacji zbiorników jest szczegółowo omówiony w warunkach technicznych dostaw dołączonych do wyrobu.

Dane techniczne

Rozwiązanie konstrukcyjne korpusu zbiorników zostało opracowane na podstawie szczegółowych obliczeń statycznych, zagadnienia dotyczące zastosowania i eksploatacji zbiorników reguluje obowiązująca norma i odpowiednie przepisy prawne. Szczelność wyrobu dokumentuje protokół o próbie wodoszczelności
według obowiązującej normy.
Reszta danych - zob. dołączony rysunek.

Obsługa i konserwacja

Oprócz sprawdzania zawartości i szczelności urządzenie nie wymaga żadnej obsługi ani konserwacji.

Zamówienie

W zamówieniu należy podać typ zbiornika zgodnie z oferowanym typoszeregiem (albo wymagania dotyczące nietypowych wymiarów) i wykonanie zbiornika (jednościenne bądź dwuścienne), wymagany sposób osadzenia, wymagane wyposażenie zbiornika, rodzaj i właściwości magazynowanej substancji, a dla wykonania podziemnego ewentualnie wymóg zabezpieczenia przed naporem wody gruntowej.

Przykład zamówienia: Zbiornik UPN-VN 10 (cylindryczny, nadziemny, pojemność 10 m3, jednościankowy), zakryty z jednym włazem rewizyjnym, do magazynowania oleju jadalnego (spożywczego), z poziomowskazem, króćcem spustowym z zaworem kulowym DN 50 oraz z rurociągiem doprowadzającym
DN 63 z zamknięciem bagnetowym. Osadzenie zbiornika na konstrukcji nośnej 600 mm nad poziomem posadzki.

Warunki dotyczące dostawy

Zbiorniki można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy dystrybutor zapewni transport do miejsca przeznaczenia, dokumentację projektową oraz wszystkie czynności związane z zainstalowaniem zbiornika i robotami budowlanymi włącznie. Termin dostawy wynosi od 3 do 6 tygodni (w zależności od wielkości) od otrzymania obowiązującego zamówienia lub według umowy.

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny dla korpusu zbiornika z tworzywa sztucznego wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia producent.

Copyright © 2009 InstalEko
Wykonanie: Anronet