English Strona G3�� Kontakt Mapa strony

Uniwersalne zbiorniki graniaste z tworzywa sztucznego typoszeregu UPN-H

 

Zastosowanie

Uniwersalne zbiorniki graniaste są przeznaczone do magazynowania i przechowywania różnych cieczy, granulatów, materiałów sypkich, wyrobów do celów spożywczych, jak również do magazynowania chemikalii przy uwzględnieniu odporności na działanie chemiczne użytego materiału konstrukcyjnego – polipropylenu.

Opis

Zbiorniki graniaste są zgrzewane z elementów konstrukcyjnych z polipropylenu integralnego lub z wytłaczanych płyt polipropylenowych. Zbiorniki są produkowane jako podziemne (szereg UPN-HP) lub nadziemne (szereg UPN-HN). Dobór materiału zależy od sposobu umieszczenia (nadziemne, podziemne), celu i magazynowanej substancji. Standardowy typoszereg obejmuje zbiorniki o pojemności do 25 m3 jako samonośne (przy większych pojemnościach zbiorniki należy dobrać indywidualnie do uwarunkowań lokalizacyjnych). Zbiorniki są wykonane standardowo jako zamknięte, do 3 m3, ze zdejmowaną pokrywą, a od 4 m3 jako zamknięte z przyspawaną pokrywą, alternatywnie jako otwarte. Dostęp do zamkniętego zbiornika umożliwia jeden (oznakowanie DP) lub więcej włazów rewizyjnych (na żądanie) 600 x 600 mm. Właz jest wyposażony w pokrywę, na życzenie zamawiającego zamykaną. W wykonaniu podstawowym są produkowane zbiorniki jednościanowe (oznakowanie JP), w konkretnych przypadkach zbiorniki mogą być wyposażone w łączniki rurowe, armatury, poziomowskaz itp. zgodnie z projektem lub wskazówkami zamawiającego. Zbiorniki można wyposażyć również we wstawki technologiczne, ściany działowe i urządzenia technologiczne (pompy, systemy do mieszania, elementy układów pomiarowych i sterowniczych itd.). Na zamówienie dostarczamy zbiorniki o wymiarach podanych w indywidualnym zamówieniu i zbiorniki do celów specjalnych w wykonaniu dwuściankowym (oznakowanie DP) lub ze zbiornikiem awaryjnym przeznaczone do magazynowania chemikalii (np. zbiorniki magazynowe siarczanu żelazowego Fe2(SO4)3,
r = 1,8 g.cm-3). Zastosowanie odpowiedniego wykonania należy określić w projekcie.

Zalety

• dłuższa trwałość w porównaniu z wykonaniem z betonu,
• odporność na działanie środowiska agresywnego, i to zarówno pod względem otaczającego środowiska, jak i zawartości zbiornika,
• zagwarantowana wodoszczelność wyklucza zanieczyszczenie otaczającego środowiska przez przesiąkanie zawartości ze zbiornika oraz przez przesiąkanie wód gruntowych do zbiornika,
• łatwość manipulacji przy transporcie i instalacji,
• osadzenie w wykopie bez potrzeby obetonowania, co obniża koszty instalacji przy podziemnym zainstalowaniu dobranych typów zbiorników.

Instalacja

Przy zainstalowaniu nadziemnym zbiorniki osadzane są na utwardzonej równej powierzchni lub na konstrukcji nośnej (na zamówienie może być częścią składową dostawy) zgodnie z projektem.
Przy zainstalowaniu podziemnym zbiorniki osadzane są w wykopie na poziomej gładkiej betonowej płycie fundamentowej. Po osadzeniu zbiornik należy obsypać ziemią przy równoczesnym wypełnianiu substancją magazynowaną (celem zrównoważenia ciśnień), ewentualnie rozeprzeć. Zasypać można też górną płytę zbiornika, jednak tylko na wysokość 300 mm. Standardowe wykonania zbiorników nie są przeznaczone do
miejsc, w których występuje stale podwyższony poziom wody gruntowej. W takim przypadku należy częściowo obetonować zbiornik wyposażony w kołnierz obwodowy (zabezpieczenie przed naporem wody).
Opis instalacji zbiorników jest szczegółowo omówiony w warunkach technicznych dostaw dołączonych do wyrobu.

Dane techniczne

Rozwiązanie konstrukcyjne korpusu zbiorników zostało opracowane na podstawie szczegółowych obliczeń statycznych. Zagadnienia dotyczące zastosowania i eksploatacji zbiorników reguluje obowiązująca norma i odpowiednie przepisy prawne. Szczelność wyrobu dokumentuje protokół o próbie wodoszczelności według obowiązującej normy.
Reszta danych - zob. dołączony rysunek.

Obsługa i konserwacja

Oprócz sprawdzania poziomu napełnienia i szczelności urządzenie nie wymaga żadnej obsługi ani konserwacji.

Zamówienie

W zamówieniu należy podać typ zbiornika zgodnie z oferowanym typoszeregiem (albo wymagania dotyczące nietypowych wymiarów) i innych cech zbiornika, tj.: jednościenne bądź dwuścienne, wymagany sposób osadzenia, wymagane wyposażenie zbiornika, rodzaj i właściwości magazynowanej substancji, a dla wykonania podziemnego ewentualnie wymóg zabezpieczenia przed naporem wód gruntowych.

Przykład zamówienia: Zbiornik UPN-HP 8 (graniasty, podziemny, pojemność 8 m3, jednościenny) z jednym włazem rewizyjnym 600 x 600 mm przeznaczony do gromadzenia wód deszczowych z króćcem DN 40 do podłączenia do przewodu ssącego domowego urządzenia do zaopatrywania w wodę i odpływ DN 75 (spust do kanalizacji).

Warunki dotyczące dostawy

Zbiorniki można transportować zwykłymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy dystrybutor zapewni transport  do miejsca przeznaczenia, wraz z dokumentacją projektową oraz wszystkimi czynnościami związanymi
z zainstalowaniem zbiornika oraz robotami budowlanymi. Termin dostawy wynosi od 3 do 6 tygodni od otrzymania zamówienia lub według umowy.

Gwarancja i serwis


Okres gwarancyjny dla korpusu zbiornika z tworzywa sztucznego wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego. Naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia producent.

Copyright © 2009 InstalEko
Wykonanie: Anronet