English Strona G3�� Kontakt Mapa strony

Filtry otwarte OF-H, OF-V

 

Zastosowanie

Filtry otwarte są przeznaczone do filtrowania zawiesin powstających w procesie uzdatniania wody. Przy filtracji objętościowej (filtracja przez warstwę materiału ziarnistego), która jest stosowana w absolutnej większości procesów uzdatniania wody do picia i wody użytkowej, zawiesiny są usuwane z wody przez całą
objętość złoża filtracyjnego (warstwy materiału ziarnistego). Otwarte filtry można użyć do filtracji bezpośredniej – filtracja jest włączona jako pierwszy stopień oddzielania, albo do kolejnej filtracji - filtracja włączona jako drugi stopień oddzielania. O włączeniu filtracji jako pierwszego lub drugiego stopnia oddzielania decyduje jakość wody surowej i odpowiednie do niej zagęszczenie zawiesin powstających w procesie uzdatniania wody. Otwarte filtry można stosować jako jednowarstwowe lub wielowarstwowe, z wkładem piaskowym lub innym do odżeleziania, odmanganowiania, a także jako dodatkowy stopień oczyszczania ścieków, w przemyśle galwanicznym, elektrochemicznym, ceramicznym i w innych dziedzinach. Otwarte filtry graniaste OF-H są przeznaczone do mniejszych oczyszczalni ścieków, w których zachodzi potrzeba oszczędnego wykorzystania małej przestrzeni. Otwarte filtry cylindryczne OF-V są przystosowane dla większych obciążeń hydraulicznych i można je wykorzystać w miejscach, w których jest do dyspozycji dostateczna przestrzeń i wymagane są większe powierzchnie filtracyjne.

Opis

Otwarte filtry są zaprojektowane i wykonywane jako zbiorniki graniaste lub cylindryczne. Podstawowe wymiary ich typoszeregu przedstawia tablica. Korpus filtra jest zgrzewany z polipropylenowych elementów ściennych (filtry graniaste) lub jednorodnych płyt konstrukcyjnych (filtry cylindryczne). Chodzi o zespoły bezwspornikowe, których rozwiązanie konstrukcyjne zostało opracowane na podstawie obliczeń statycznych. Filtry osadzane są na czystej równej powierzchni, z reguły na fundamencie betonowym. Wyposażenie wewnętrzne tworzy dno pośrednie z dyszami filtracyjnymi i rynna doprowadzająca (odprowadzająca) wodę w górnej części filtra, która w fazie filtrowania służy do wprowadzania wody do wkładu filtracyjnego, a w fazie przepłukiwania do odprowadzania wody (filtratu). Podczas fazy filtrowania w zależności od rodzaju filtra są rynny doprowadzające (odprowadzające) albo zanurzone, albo woda spływa przez ich krawędź na lustro wody nad wkładem filtracyjnym. Podczas eksploatacji filtra w kierunku z góry w dół poziom wody należy utrzymać nad poziomem wkładu filtracyjnego. Dlatego w tym przypadku rurociąg odprowadzający filtrat wyposażono w klapę regulacyjną sterowaną pływakiem oraz w układ rolkowy z dźwignią stabilizującą. Do przestrzeni pod dno pośrednie filtra, wbudowane są króćce kołnierzowe umożliwiające doprowadzenie powietrza i wody do płukania złoża oraz odprowadzania filtratu. Filtrat odpływa z przestrzeni pod dnem, pośrednim rurociągiem podłączonym do zbiornika lub do następnego stopnia oczyszczania. Filtry można eksploatować również w kierunku z dołu do góry. Jako źródło powietrza technologicznego do przepłukiwania filtra używa się sprężarek i dmuchaw. Do czerpania wody płuczącej zaprojektowano pompy o wysokości tłoczenia od 12 do 15 m słupa wody z uwzględnieniem strat ciśnienia w rurociągu. Danej wielkości filtra zawsze odpowiadają średnice scalonych króćców kołnierzowych do podłączenia wody płuczącej, powietrza do przepłukiwania i odpływu filtratu.

Zalety

• Stosunkowo niski ciężar w porównaniu z filtrami stalowymi, niższe koszty zainstalowania i eksploatacji, łatwość utrzymania i manipulacji wkładem,
• nie istnieje niebezpieczeństwo korozji, długa, nieomal nieograniczona trwałość filtra,
• zastosowano materiał z atestem dla wody pitnej,
• względnie wysoka sprawność (zależna od początkowego obciążenia hydraulicznego i obciążenia substancjami zanieczyszczającymi oraz od konkretnych warunków eksploatacyjnych),
• niska energochłonność, do działania wykorzystywana jest energia potencjalna minimalnej wysokości słupa wody.

Dane techniczne

Filtry otwarte zostały zaprojektowane i są oferowane w typoszeregach w dwu wykonaniach podstawowych, wymiarowanych według wielkości powierzchni filtracyjnej. Wymiary, układ i dokładne wymiary rurociągu doprowadzającego, odprowadzającego i powietrznego można modyfikować według potrzeb
konkretnego projektu.

Instalacja

Filtry otwarte osadza się w zamkniętych pomieszczeniach przeznaczonych do uzdatniania wody, na równym podłożu, z reguły na betonowym fundamencie. Podłączyć należy rurociąg doprowadzający i odprowadzający wodę oraz rurociąg powietrzny. Filtr należy napełnić warstwą materiału filtracyjnego zgodnie z projektem. Należy zainstalować pływak i układ rolkowy z przeciwciężarem do sterowania klapą odprowadzenia filtratu. Wkład filtracyjny należy gruntownie przepłukać wodą i filtr jest przygotowany do eksploatacji.

Zamówienie

Przykład zamówienia: Otwarty filtr piaskowy cylindryczny OF-V3 do uzdatniania wody pitnej. Układ i wymiary wejść i wyjść według dołączonego szkicu.

Warunki dotyczące dostawy

Filtr można transportować zwyczajnymi środkami transportu, należy jednak zabezpieczyć go przed przesuwaniem i uszkodzeniem (pasy mocujące, itp.). Na zamówienie odbiorcy producent zapewni transport do miejsca przeznaczenia, zainstalowanie oraz przygotowanie do eksploatacji. Termin dostawy do 7 dni od otrzymania zamówienia (lub według umowy).

Gwarancja i serwis

Okres gwarancyjny dla wyrobu (korpus filtra z tworzywa sztucznego) wynosi 36 miesięcy od odbioru przez zamawiającego pod warunkiem właściwego zainstalowania zgodnie z dołączonymi do wyrobu warunkami technicznymi i warunkami dotyczącymi dostawy. Ewentualne naprawy wyrobu w okresie gwarancyjnym zapewnia producent.

Copyright © 2009 InstalEko
Wykonanie: Anronet